Waar was je, toen…

Het is je vast weleens gevraagd: Weet je nog waar je was of wat je deed tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika? Of tijdens de vuurwerkramp in Enschede? Of het moment waarop Pim Fortuyn werd vermoord?

Ik vroeg me af waar Petrus was toen Jezus gekruisigd werd.

Het gaat me uiteraard niet om een fysieke plek, dagelijkse bezigheden of exacte coördinaten van een verblijfsplaats. Toen God in de hof van Eden riep: “Adam, waar ben je?“, vroeg Hij ook niet om de exacte locatie op Google Maps.

Petrus had Jezus verloochend. Ik heb daar veel over nagedacht. Wat me vooral bezig hield is dat Jezus, op het moment dat Hij Petrus herstelt (Johannes 21), deze gebeurtenissen spiegelt in, en beoordeelt aan de hand van Goddelijke liefde.

Ik moet me bedwingen om niet uit te wijden over alle details van deze geschiedenis. Het leven van Petrus. Het onderwijs van Jezus. Elk jaar opnieuw verwonder ik mij over het feit dat de Schrift rondom Pasen zoveel nieuwe openbaringen geeft.

Ik beperk mij tot de bijzondere verbinding die Jezus maakt tussen de verloochening van Petrus en Goddelijke liefde tijdens Petrus’ herstel. Daarbij raad ik je van harte aan om de geschiedenissen eens goed te lezen met deze liefde in gedachten. In het Evangelie naar Johannes lezen we hoe Jezus al uitgebreid sprak over Goddelijke liefde, tijdens en vlak na het avondmaal. En vlak voor de verloochening door Petrus…

Of de discipelen dat volledig begrepen hebben op dat moment valt te betwijfelen…

Liefde

Liefde is, zoals we allemaal weten, zeer krachtig. Alleen al op menselijk niveau. Mensen zijn vaak bereid om alles op te geven voor de liefde, soms zelfs hun eigen leven. Men laat vaak geen mogelijkheid onbenut om liefde te uiten. Of het nu liefde is voor mensen, liefde voor de waarheid, of liefde voor materie. Het is de meest krachtige innerlijke drijfveer.

Liefde maakt helaas ook andere emoties los bij mensen. Mensen kunnen niet altijd met liefde omgaan. Onbeantwoorde liefde kan leiden tot negatieve gevoelens of depressie. Soms is iemand bereid om voor de liefde van zijn leven (hetzij liefde voor een ander, idealen, of materie) anderen te beschadigen, te kwetsen of zelfs te vermoorden. Liefde op menselijk niveau is niet per definitie onbaatzuchtig of zelfopofferend. En waar het dat wel is, is het niet volmaakt.

De Ware Liefde

Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.1

Dit is het moment waarop Jezus Petrus in het openbaar herstelt. Je ziet echter in de Nederlandse vertaling niet goed wat hier precies gebeurt. “Petrus, heb je Mij lief?” Het woord dat Jezus voor liefde gebruikt is agapè. Goddelijke liefde. De hoogst, meest verheven vorm van liefde die alleen werkzaam kan zijn door de Heilige Geest.

Petrus antwoordt met: Ja, ik heb U lief (phileo). Phileo drukt een diepe band uit van vriendschap en genegenheid. Het is een bijzondere liefde. Maar niet de Goddelijke standaard. Petrus claimt niet deze Goddelijke standaard in zijn liefde voor Jezus. En terecht.

Opnieuw vraagt Jezus hem naar agapè. Petrus antwoordt wederom met phileo. Vervolgens vraagt Jezus een derde en laatste keer naar de liefde van Petrus. Jezus gebruikt nu ook het woord phileo.

Jezus bevestigt dat Petrus Hem liefheeft met phileo. Maar ook die phileo is niet volmaakt. Niet alleen bij Petrus, maar bij elk mens. Onze liefde voor Jezus is verre van volmaakt. Verzamel in gedachten maar eens al je liefde voor Jezus. Je meest oprechte en pure emoties en toewijding. En vergelijk dat eens met de liefde die de Vader heeft voor Jezus. Inderdaad. Die liefde is te groot om te bevatten. Het is de liefde waarover Paulus spreekt:

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.2

Wat is het eerste waar je aan denkt als iemand jou vraagt naar je liefde voor Jezus? Kijk je vooral in je eigen hart of vooral in het hart van de Vader? Wij meten onze liefde voor Jezus namelijk niet af aan onze volharding, doorzettingsvermogen, bidden, vasten, bijbellezen, zelfopoffering, ons gevoel of persoonlijke overtuiging. Ook al zijn al die dingen op zichzelf goed, wanneer ze een vrucht zijn van de Heilige Geest.

Ook meten we de liefde voor Jezus niet af aan de mate waarin God door ons heen werkt. (Hij gebruikte al eens een ezel en een valse profeet om Zijn Woord te verkondigen dus je bent in goed gezelschap). Zelfs ten diepste niet aan wat Hij voor ons heeft gedaan, hoe belangrijk dat ook is.

De enige standaard voor de liefde voor Jezus is God de Vader Zelf. Dat is een keiharde confrontatie. We zien in deze liefde namelijk terug hoe ver we van nature van God verwijderd zijn. En toch is het tegelijkertijd het meest toegankelijke fenomeen in heel het universum. Waarom? Wel, dat is heel eenvoudig. Het is Gods wil en verlangen dat wij deze liefde in onszelf hebben. Dichterbij kan niet. Niet van onszelf, maar door de Heilige Geest. Volmaakte liefde die de vrees uitdrijft. Geen straf maar volmaaktheid (1 Johannes 4).

En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.3

De liefde waarmee U Mij hebt liefgehad…  De liefde waarmee de Vader de Zoon liefheeft. Dat is het hart van Pasen. En met diezelfde liefde houdt Hij ook van ons. Want alzo lief had God de wereld…

Het draait niet zozeer om ‘onze’ liefde voor God, maar opdat de liefde waarmee de Vader Hem liefheeft in ons is.

Waar was je…

…op Goede Vrijdag, Stille zaterdag en de dag der opstanding? Aan de tafel des Heeren? Bij Hem in de rust? Heb je in Gethsémané geluisterd naar Zijn gebed? Ben je met Hem verenigd in Zijn sterven en opstanding?

Ziet de Vader Zijn liefde voor Zijn Zoon terug in ons? Is er nog geurige zalfolie, zoals Maria die uitgoot over Zijn hoofd? Volmaakt in de liefde, dat is de wil van God.

omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.4

Gezegend pasen! Hij is opgestaan!

1 Johannes 21:15
2 1 Korinthe 13:1-3
3 Johannes 17:26
4 Efeze 1:4
De bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.