Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

De woorden van dit lied uit het Gezangboek voor kerken kwamen in mijn gedachten toen ik aan het lijden van de Heere Jezus dacht. Wellicht ken je die momenten dat je met heel je hart huilt om hetgeen de Heere Jezus heeft moeten doorstaan. De vernedering, de pijn, het van God verlaten zijn en het dragen van onze zonde. Onbegrijpelijk dat het mooiste wat wij ooit hebben mogen ontvangen de Heere zoveel heeft gekost. Het is precies daar waar de grootste pijn en het grootste geluk samen gevonden worden.

Heb je je ooit afgevraagd hoe het kon dat Barabbas gekozen werd door het volk in plaats van de Heere Jezus? De oproerkraaier en moordenaar kreeg zijn vrijheid ten koste van de Heere Jezus, die niets deed dan goed. Hij genas mensen, Hij had woorden van eeuwig leven en ware vrede. En is zelfs zonder zonde. Oneerlijk behandeld zou je zeggen. Net als de rechtszaak die de joden tegen Hem hadden aangespannen. Met valse voorwendselen en zonder bewijs. Smerig en achterbaks.

Even terug naar de woorden van het lied: Zo zal Hij alles maken dat g’ u verwond’ren moet… met wonderbaar beleid… Wat zien we daarvan terug in deze situatie waarin onze Heiland zich bevond? Het zal je wellicht verbazen maar wat hier gebeurt is exact de weg van God. Ik zal je meenemen in 4 bijbelgedeelten waarin duidelijk wordt hoe groot de almacht van God is.

Je zult vast wel weten dat de Bijbel voorbeelden geeft die vooruitwijzen naar de Heere Jezus. Zo is Hij bijvoorbeeld het Offerlam waarnaar het paaslam van pesach verwijst. De rots in de woestijn wijst vooruit naar De Rots, Christus. Maar ook mensen als Melchizedek, David en Mozes wezen vooruit naar de Hogepriester, Koning en Profeet. Alle voorbeelden komen samen in de Heere Jezus. De volheid en rijkdom van Zijn Persoon is zo groot dat beelden soms ‘door elkaar lopen’. Hij is de Herder, maar ook het Lam. Zo is het ook met het volgende beeld dat ik wil schetsen. Wellicht komen er meerdere voorbeelden in je op. Ik wil echter 1 aspect uitlichten:

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger.

Johannes 18:38-40 (De bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling)

Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden.

Leviticus 16:6-9

Wat hebben deze teksten met elkaar te maken? Stel je het volgende eens voor: Daar waar de mensen razen in blinde woede en de Heere Jezus zoveel leed aan doen werkt God Zijn heilsplan uit. Hij is Degene die het lot heeft doen vallen en Zelf het offer heeft uitgekozen. Natuurlijk is de Heere Jezus ook degene die buiten de legerplaats werd gestuurd en verzoening deed net als de weggezonden bok. Barabbas heeft geen enkele bijdrage aan het heilswerk van God. Maar hou dit beeld vast: God heeft Zelf het ‘lot’ op de Heere Jezus laten vallen. Hij heeft Zelf bepaald Wiens bloed verzoening mocht doen in het heiligdom. En welke Hogepriester mocht naderen voor Zijn aangezicht om het volmaakte bloed daar te brengen. Het was niet de mens die Christus in deze situatie heeft gebracht. Het was het lot van de Heere dat op Hem gevallen was.

De Joodse priesters die Hem hebben overgeleverd zijn zelfs een werktuig geweest in de hand van God. Zij hadden door hun zondige blindheid niet in de gaten dat zij door de soevereine God gebruikt werden om Zijn plan te volbrengen. Voor henzelf niet in positieve zin uiteraard. Kajafas heeft zonder het te weten geprofeteerd (Johannes 11) dat 1 mens, Jezus zou sterven voor het volk. Zijn motieven waren allesbehalve zuiver. Maar als God een ezel kan laten spreken kan Hij uiteraard ook een valse priester gebruiken. Daarin wordt Zijn grootheid zichtbaar.

De priesters bemiddelden tussen God en de mensen. Zij hadden een dure roeping en een taak die zeer nauw kwam. Een voorbeeld daarvan is dat de priester de offerdieren moest keuren. Er mocht geen kreupel dier of een dier met een gebrek gegeven worden aan God. Als iemand met een kreupel dier bij de priester kwam mocht de priester het offerdier niet gebruiken. Zo moest het ware Offerlam ook ‘gekeurd’ worden. En ze hebben het Offerlam gekeurd en hoe! Ze hebben hem beproefd en vonden geen enkel gebrek!

Ik wil je herinneren aan de woorden van Petrus:

Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden….. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

uit Handelingen 2

Op hetzelfde moment dat de mensen de diepste duisternis aan de dag hebben gelegd heeft God Zijn Zoon verheerlijkt in exact dezelfde situatie. Snap je nu waarom de woorden van Paulus (door de Heilige Geest uiteraard) zo krachtig zijn: ALLES werkt mee ten goede voor hen die God liefhebben. En niemand heeft God meer lief dan Hij die God zelf is: de Mens Christus Jezus. Elke slag, elk pijnlijk woord, alle zonde laat alleen maar zien hoe groot Zijn heerlijkheid is! Zo groot is onze God!

Nooit was er in de geschiedenis een volmaakt dier geweest voor verzoening. Dat kon ook niet:

Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.

Hebreeën 10:4-5

Alleen God kan dit offer op waarde schatten. De misschien wat vreemde woorden die gesproken zijn door de profeet Jesaja benadrukken dat nog maar eens: Het heeft God behaagd Hem te verbrijzelen (uit Jesaja 53). Ik heb het woord Hem niet voor niets schuingedrukt geschreven. Het gaat hier namelijk niet over een vader die zijn zoon met plezier pijnigt.

De vraag is: Wie kon anders voldoen? Wiens verbrijzeling kon God behagen? Wie kon zichzelf opofferen om God genoegdoening te geven en voor mensen heil te bewerken? Wie vergoed alle schade aan God? Wie is Zijn verzekering? Wie neemt Zijn leed over de zonde weg? Onze verbrijzeling als offer voor de zonde zou een gruwel zijn voor God. Maar de verbrijzeling van Jezus heeft Gods wil vervuld en ons eeuwig heil gebracht. Toen Hij verbrijzeld werd kwam er alleen maar heerlijkheid vrij. Geen bitterheid, zonde, ongehoorzaamheid. Maar zuiver goud. Zevenmaal gelouterd. Daarom is Hij verbrijzeld.

Alleen Zijn bloed. Alleen Jezus.

Ik wil je een bemoediging meegeven. Wat er ook gebeurt in je leven, als kind van God kun je rusten in Zijn werk aan jouw ziel. Daarom sluit ik af met een ander vers van het genoemde lied:

Uw trouw en uw genade,
o Vader, weet zo goed
wat onze ziel tot schade
of winste worden moet!
En hebt G’ iets uitgelezen,
dat werkt G’, o sterke Held,
en brengt in stand en wezen,
wat G’ U hebt voorgesteld.

Alles werkt mee ten goede! Wees gezegend!

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.