Het Woord van God

Zo rond de 16e eeuw brak Gods licht door in het duistere geestelijke klimaat van Engeland. De bijbel werd vertaald in het Engels. Hierdoor werd Gods Woord toegankelijk in de taal van de bevolking. Dit heeft mede geleid tot een opwekking in Engeland. God heeft William Tyndale gebruikt voor dit machtige werk.

Een cabaretier kan creatief zijn met taal. Een reclamemaker ook. Of een man die de liefde verklaart aan zijn aanstaande door middel van een romantisch gedicht. Tyndale, en met hem alle bijbelvertalers, had die vrijheid niet. God is geen ‘taal’, Hij is het Woord. Taal is onderhevig aan verandering. Van tijd tot tijd verdwijnen woorden uit ons dagelijkse taalgebruik. Of worden toegevoegd. Maar het Woord van God is standvastig, onaantastbaar voor eeuwig:

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Jesaja 40:8

Tyndale beheerste 7 of 8 talen en was zeer goed thuis in de fijne kneepjes van de Engelse taal. En hij was toegewijd aan de Schrift. God heeft hem de gave en de genade gegeven deze talenten in te zetten in een duistere tijd voor een kostbare taak. In een God-vijandig klimaat. Ter illustratie: Er zijn in 1519 zeven mensen op de brandstapel ter dood gebracht omdat zij hun kinderen Schriftgedeeltes waaronder het ‘Onze Vader’ in het Engels leerden.

Het werk voor God heeft Tyndale zijn leven gekost. Hij is gewurgd met een stalen ketting. Daarna verbrand. Er was buskruit rondom zijn lichaam geplaatst. Vul de rest zelf maar in…

Heer, open de ogen van de koning van Engeland.

Dat schijnen zijn laatste woorden te zijn geweest. Een aantal jaren later is de Engelse bijbel toegestaan en werd deze, mede door koning Henry VIII in veel gemeenschappen geïntroduceerd. Tyndale’s gebed werd verhoord.

Mensen als Tyndale hebben hun leven gegeven opdat het Woord van God geopenbaard kon worden. Zij hebben daarmee echter niet naar zichzelf verwezen. Mensen die hun vreugde vinden in de vreze des Heeren hebben een afkeer van alle misplaatste aandacht voor hun eigen persoon of menselijke verheerlijking. Alles in hun leven wijst naar die Mens die Zijn leven gaf opdat het Woord ons deel zou worden. Die Mens was het Woord Zelf.

Geen vertaling ertussen. Geen verleidende marketing boodschap om je over te halen. Geen propaganda. Geen dubbelzinnige, non-verbale communicatie. Niet te leren door oefening, maar te kennen door openbaring. Goddelijke waarheid. Het Woord, de oorsprong van alle dingen. Er is niets dat niet uit het Woord is (Johannes 1). Van de zwaartekracht tot het heelal. De zuurstof die we inademen. Alles komt voort uit het Woord.

Want Híj spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.

Psalm 33:9

Hoewel we zeer dankbaar zijn voor hen die ons zijn voorgegaan en hun leven hebben gewijd aan God, is alles wat zij gedaan hebben uit genade tot stand gekomen. Elk offer, hoe waardevol ook, is namelijk iets geven aan God wat al van Hem is. Of het nu een dier is, of je eigen vrijheid of zelfs je leven. Kijk maar eens naar de volgende teksten:

Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David zei: Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken.

Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam.
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.

1 Kronieken 29:10-14

Niet om uw offers zal Ik u straffen,
want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen.

Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen
of bokken uit uw kooien,
want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij,
de dieren op duizend bergen.

Ik ken alle vogels van de bergen,
het wild van het veld is bij Mij.

Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen;
want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.

Zou Ik stierenvlees eten
of bokkenbloed drinken?

Psalm 50:8-13

Van Pascha…

We gedenken rond deze tijd zo vlak voor Pasen de instelling van het Pascha. Het lam dat werd geslacht en waarvan het bloed op de deurposten gestreken werd zodat de verderver voorbij ging. Schuilen achter het bloed van een lam. Als beeld van het Lam dat nog zou komen.

In de vele eeuwen die volgden zijn er nog talloze offers gebracht en het Pascha herdacht. Er zijn veel mooie gaven aan God geofferd. Maar God kreeg steeds datgene wat al van Hem was. Het was ook onvolmaakt. Dienst van priesters die ook zondig waren. Mozes die sloeg op de rots. Jeremia die zijn geboortedag vervloekte. Al het goede werd vergezeld door de zondige natuur en daden van de mens. Geen volmaaktheid. Voordeel voor de mens, maar niets nieuws voor God.

…tot de tafel des Heeren

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Hebreeën 1:1-2

Het feit dat de bijbel toegankelijk is in zo’n beetje alle talen is geweldig. Het Woord van God bereikt de mens in z’n eigen taal. Maar wat ver boven alle vertalingen uit stijgt is de vleeswording, de menswording van het Woord. Dé ultieme ‘vertaling’. Als het je niet duizelt bij bijbelteksten als deze uit Hebreeën, als je nog nooit van je paard bent gestoten door die werkelijkheid, dan snap je het echt niet. Zo rijk, zo diep.

Tyndale heeft jaren afgezien om ‘zijn’ werk te realiseren. God heeft eeuwenlang uitgezien naar de voltooiing van Zijn zorgvuldige voorbereiding: Het Woord dat vlees werd en in Wie alles Zijn vervulling zou krijgen. De ‘vertaling’ die niet alleen de mens tot zegen was, maar ook God! En er komt geen 2e druk!

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid

Uit Hebreeën 1

Deze -met alle eerbied gesproken- ‘uitgave’ van Gods Woord vond 2000 jaar geleden plaats en is volmaakt. Is ons geschonken. Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Hij ons Woord, wij Zijn brief.

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

2 Korinthe 3:3

Ik bid dat God onze ogen mag openen om te zien en te begrijpen dat wat niet begint in God en eindigt in God, geen aandacht verdient van de mens die gemaakt is naar het beeld van God. We zijn gemaakt voor God, om Hem voor altijd te aanbidden, te bewonderen, van Hem te genieten en Hem te dienen.

A.W Tozer – Our Man in glory, 12 Messages from the Book of Hebrews.

We horen genoeg over wat Zijn offer voor ons betekent. Maar wat betekent het voor God? Ik zing graag het lied ‘Spreek mij van Jezus Mijn Heiland’. En het liefst zing ik het als gebed. Naar God. Hemelse Vader, spreek mij van Jezus Mijn Heiland. Ik ben er stellig van overtuigd dat we teveel vervuld zijn met niet-God. En te weinig met openbaringen van de heerlijkheid van God.

Wanneer was de laatste keer dat je diep ontroerd bent geweest door wat het offer voor God betekende? Dat Hij jou in Zijn nabijheid door Zijn Geest heeft geopenbaard wat de diepte van Zijn werk is? Door de Heilige Geest kun je dichterbij komen dan wanneer je er ‘slechts’ als ooggetuige bij zou zijn geweest.

Hij, de ware God, is de enige God die het heil voor de mens kan bewerkstelligen. En Hij is de enige Mens die het heil voor God kan bewerkstelligen.

Bloed van stieren en bokken kon geen zonde wegnemen (Hebreeën 10). Eeuwenlang werd de zonde slechts bedekt. Maar dit Lam heeft de zonde weggenomen (Johannes 1:29). Na al die eeuwen was er eindelijk een Mens in Wiens volbrachte werk God Zelf kon rusten op de sabbat, toen Jezus in het graf lag. Hij is de eeuwige sabbatsrust. Zoals een oud lied het verwoordt: ‘Hij in Wie God Zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij’.

De Hogepriester van God die geen zonde had. De Koning die volmaakt regeert in gerechtigheid. De Mens die niet kwam met brandoffers of slachtoffers voor zonde maar om de wil van God volmaakt te vervullen (Psalm 40).

Eeuwenlang heeft God Zijn volk gevoed. Door Manna en door de opbrengst van het land en het vee. Sinds de instelling van het avondmaal door de Here Jezus is het de tijd dat God ons kan uitnodigen aan de tafel waarvan Hij Zelf ook eten kan. Eindelijk. De tafel des Heeren. Samen met ons eten van het Brood des Levens. Voor eeuwig verzadigd. En door het bloed van Christus gemeenschap hebben met ons en wij met elkaar. Zijn je voeten al gewassen door de Knecht des Heeren?

Tyndale bad dat de ogen van de koning van Engeland werden geopend. Laten wij bidden dat onze ogen worden geopend voor wat God ons heeft te vertellen over Zijn Zoon. Spreek mij van Jezus mijn Heiland. ‘k Hoor toch zo gaarne Zijn Woord.

Aan de tafel des Heeren zeggen we geen ‘Eet smakelijk’, maar ‘Proef en zie dat de HEERE goed is’ (Psalm 34).

Alle bijbelteksten uit deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling.

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.