De komende 5 blogs wil ik gebruiken om stil te staan bij de wijze lessen die God in Zijn Woord heeft achter gelaten, door de geschiedenissen met/van (het volk) Moab. Deze geschiedenissen bevatten zeer fundamentele lessen voor Gods volk, toen en nu. Het zijn heftige geschiedenissen, zeker niet altijd de vrolijkste onderwerpen. Maar altijd staat de grootheid van God centraal.

Wat is de reden dat geschiedenissen als deze zoveel waarde hebben? De bijbel geeft daar zelf antwoord op!

Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de HEERE kent. 1

Opdat we de gerechtigheid van de Heere kennen!

Moab

Zoals je wellicht weet is Moab de zoon van Lot en zijn oudste dochter. Zij heeft hem wijn te drinken gegeven en Lot heeft niet eens gemerkt dat ze bij hem kwam liggen. Ze werd zwanger van haar eigen vader. Duistere overleggingen van het hart werden omgezet in wanstaltige daden. Het werd de oorsprong van een volk dat door de eeuwen heen voor veel ellende zou zorgen. Maar God verheerlijkt Zijn Naam altijd, dat zullen we ook nu weer zien.

Ik wil stil staan bij 5 (van de vele) momenten uit de geschiedenis met Moab en de profetieën die God gesproken heeft hierover:

  • Balak, Bileam, zegen en vervloeking
  • Moab als werktuig van God
  • Ruth en de zegen uit Moab
  • Moab, Salomo en de hoogten
  • Moab en de les van beproeving

Vervloeking of zegen?

Op deze dag zal Ik beginnen de volken onder heel de hemel angst en vrees voor u te geven. Zij zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven.2

Balak, de koning van Moab was bang voor Israël. Hij wist dat hij geen schijn van kans zou maken. Hij, wiens naam ‘vernietiger’ betekent was bang zelf vernietigd te worden. Daarom stuurde hij hoge heren naar Bileam, de waarzegger die bekend stond om zijn geestelijke invloed.

Zijn gedachte was: Als Bileam het volk zal vervloeken zal het machteloos zijn, want dan zou Balak via Bileam Israëls (geestelijke) macht breken en daarmee de God van Israël overheersen, of ten minste aan zijn kant krijgen. Deze dwaasheid heeft hij koste wat kost willen uitvoeren.

Bileam weigerde in eerste instantie. Balak voerde de druk op Bileam op. Beloofde hem gouden bergen. Letterlijk. Net zolang tot Bileam alsnog kwam. Hij offerde, en nam Bileam mee naar grote hoogten om het volk van daaruit te vervloeken. God had echter andere plannen. Hij nam de mond van Bileam in beslag en deze sprak de mooiste zegeningen en profetieën uit. Hij profeteerde zelfs over de Messias die komen zou. De ster die uit Jakob en de scepter uit Israël die zou opkomen, waarvan we in David een type van Christus hebben gezien (David onderwierp Moab), maar hetgeen uiteindelijk in Christus zijn ware vervulling krijgt. Hij onderwerpt niet alleen Moab, maar rekent ook af met alle zonde waar Moab symbool voor staat. Voor eeuwig.

Verblind

Bileam was verblind. Hij had het loon van de ongerechtigheid lief, zegt de bijbel. Zijn hart was vol zondige begeerte. Hij praatte wel mooi (Numeri 22:18), maar liet zich toch verleiden. Daarom kwam de toorn van God over Bileam. Hij was zo blind dat hij de engel niet zag en in discussie ging met een pratende ezel. Totdat God zijn ogen opende.

Als je dat een vreemd verhaal vindt denk dan nog eens goed na. Denk je dat, wanneer wij ons laten leiden door onze begeerten, wij veel wijzer zijn? Totdat God onze ogen opent houden we onszelf voor dat wat we doen goed is, zelfs al weten we beter. Bileam heeft wellicht gedacht: Ik kan prima gaan zolang ik maar zeg wat God mij opdraagt. Pas toen God hem de ogen opende en de engel met hem sprak zag hij zijn ongelooflijk dwaze gedrag in.

Een wijze les

Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie de HEERE niet verwenst? 3 Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob of waarzeggerij tegen Israël. 4

Er bestaat geen vervloeking of bezwering van buitenaf tegen Gods volk. Wie zal hen vervloeken die gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten? Wie kan Gods eigendom claimen? Wie of wat heeft er meer kracht dan het bloed van het Lam waarmee we zijn gekocht?

Geen schepsel. Geen mens of satan kan iets uitrichten van buitenaf tegen het volk van God. Dit hebben de volkeren ervaren en zo ook Bileam en Balak. Dat is fenomenaal. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Vier dat elke dag!

Verleiding

Balak was boos en Bileam ging weer terug naar huis. Het was echter nog niet afgelopen. De bijbel spreekt namelijk over de leer van Bileam, die Balak leerde het volk van God te misleiden. Deze leer vinden we niet alleen in het oude, maar ook in het nieuwe testament. Eerst in de brief van. Petrus, dan die van Judas en vervolgens de woorden van Christus Zelf in het boek Openbaringen. Bileam leeft niet meer, zijn leer is echter nog springlevend.

Via Moab kwam deze leer het volk Gods binnen en is er nog steeds tot op de dag van vandaag. Bileam leerde namelijk te wandelen naar de zondige begeerte van het hart. Vermenging met de wereld. Niet zozeer God afschaffen, maar vermengen.

Vele mannen uit Israël verbonden zich aan Baäl-Peor. Pleegden op grote schaal hoererij. Bileam leerde Balak om het volk te verleiden. Vervloeking was niet mogelijk. Verleiding door afgoderij en hoererij wel.

Moab krijgt vaak de schuld. Of de wereld. Of de satan. Die zijn echter allang door God veroordeeld. Lees de profetieën maar na. Maar hoe zit het met ons hart? Zijn we rein bewaard van de wereld of is er vermenging? Is de wereld voor ons gekruisigd (Galaten 6:14) of fascineren de dingen van de wereld ons nog steeds?

En veel belangrijker: Hebben we het nog door? Zien we het nog? Of zijn we verblind? Horen we de woorden van Christus nog?

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.  5

Een eeuwig priesterschap

‘Moab’ komt ook vandaag de dag in vele vormen van verleiding en vermenging met de wereld. En helaas zien we dat velen zich laten verleiden. Zelfs mensen die krachtig door God zijn gebruikt, zoals we ook in een van de volgende blogs zullen overdenken met betrekking tot Salomo. Afgoderij kent vele vormen, soms heel subtiel, maar met grote gevolgen.

Maar er zijn ook mensen die zich niet laten verleiden. Pinehas bijvoorbeeld. Hij stond pal voor de zaak van God (Numeri 25). Er was een Israëlitische man die een Midianitische vrouw meenam in zijn slaapvertrek, voor de ogen van het volk terwijl het volk huilde bij de tent van de ontmoeting. Hij bracht de hoererij en de afgoderij openlijk in het midden van het volk, en dat terwijl de toorn van God al over het volk was gekomen. Door hen te doden zorgde Pinehas dat de plaag over Israël stopte.

God gaf hem daarom een verbond van vrede en een eeuwig priesterschap!

Geen schepsel kan ons vervloeken. Wij vernachten in de schuilplaats van de Almachtige (Psalm 91).

Laten we niet uit die schuilplaats gaan om de weg van Bileam te volgen (2 Petrus 2:15), maar de weg kiezen van het eeuwig priesterschap onder het vredeverbond van God! Dat is niet de weg van de wilskracht maar van de vrucht van de Geest. Onder het gezag van de Hogepriester. Reinheid en je bewaren van de wereld is een zegen. Die weg leidt naar de eeuwige heerlijkheid, en:

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 6

De volgende keer staan we stil bij ‘Moab als werktuig van God’

Zegen!

1. Micha 6:5
2. Deuteronomium 2:25
3. Numeri 23:8
4. Numeri 24:23
5. Openbaring 2:14 en 16
6. Hebreeën 6:20
Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.