De sprookjes uit het oosten

3 wijzen. Knielend aan de kribbe. Sommigen weten de namen en anderen zelfs hun uiterlijk te benoemen. Allemaal speculatie voor bij de koffie. Nergens staat een aantal, en bovendien zijn ze nooit bij de kribbe geweest maar bij het huis dat Jozef en Maria later zouden betrekken. Maar dat is het ergste nog niet eens. Verhalen van deze soort verbergen namelijk de schoonheid van wat er echt gebeurde. Zaken die overduidelijk wel in de bijbel staan maar die zo vaak onbekend zijn, helaas.

Het is goed mogelijk dat de wijzen, of magiërs (magoi) hoge functionarissen met een wetenschappelijke achtergrond waren zoals de wijzen in de tijd van Daniël. Niet perse tovenaars of bezweerders (lees het onderscheid dat Daniël maakt in Daniël 2, niet over wel of niet zuiver, maar over het verschil). Het is ook heel goed mogelijk dat zij zelfs met een heel gevolg aan dienaren aankwamen. De bijbel vertelt ons daar niets over.

Hoe dan ook, God heeft het zo geleid. Daarin zie je Zijn liefde en genade. En dat Zijn wegen ondoorgrondelijk zijn. We lezen in Mattheus 2 dat Herodes in verwarring was en heel Jeruzalem met hem! Wat gebeurde daar dan dat zo indrukwekkend was?

Beschamend

Als er 1 volk was dat op de hoogte zou moeten zijn van de kennis van God en de openbaringen over de komst van de Messias dan was het Israel wel. Het was echter niet zo best gesteld met Israel. Ziende waren zij blind geworden:

Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:
Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen.
Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.
Maak het hart van dit volk vet,
en stop hun oren toe, en sluit hun ogen;
anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen,
en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.

Jesaja 6:9-10 (Alle teksten uit deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling)

En nu is daar zo’n delegatie van wijzen die hen met de neus op de feiten drukte. Heidenen notabene. God echter had hen gebruikt om Zijn wil uit te voeren. En om opnieuw datgene te openbaren wat Hij al zo vaak had geopenbaard door de dienst van Zijn profeten. Maar dat in de 400 jaar na Maleachi (en vele eeuwen daarvoor al) zo ver op de achtergrond was geraakt. En dat was als een donderslag bij heldere hemel voor Herodes en Jeruzalem met hem.

Het meest confronterende was misschien wel het feit dat deze wijzen kwamen in een houding van aanbidding, dat in contrast stond met de onverschillige, arrogante houding van het volk, de getrouwen daar gelaten uiteraard.

Waardoor was Herodes in verwarring? Wat wist hij dat zo’n indruk op hem maakte? En wat weten wij? Het was namelijk al eens eerder gebeurd in de geschiedenis van Israel dat een heiden (in dit geval een tovenaar) door God werd gebruikt voor een machtig werk. Dat lees je in Numeri. Bileam heette die heiden. God nam zijn mond in beslag en hij sprak de prachtigste profetieën en zegeningen uit over Israel. Ik wil inzoomen op een magnifiek gedeelte:

Ik zal hem zien, maar niet nu;
ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij.
Er zal een ster uit Jakob voortkomen,
er zal een scepter uit Israël opkomen;
hij zal de flanken van Moab verbrijzelen
en alle zonen van Seth vernietigen.
Edom zal bezit zijn
en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn,
maar Israël zal kracht uitoefenen.
Uit Jakob zal hij heersen;
wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Numeri 24:17-19 

Wie is deze ster uit Jakob? Dat is Jezus natuurlijk. Je weet wellicht alles van de geslachtslijn vanaf Abraham. Dan weet je ook van Jakob en Ezau (Edom) en de strijd om het eerstgeboorterecht. En van de vijandschap die voortkwam uit die ellende en die door de eeuwen heen steeds weer de kop opstak. Denk aan Amalek, de kleinzoon van Ezau. Denk aan Doëg de Edomiet die de priesters afslachtte. Denk aan… Herodes… die… verwarring… Je moet weten dat Herodes een nakomeling is van Ezau. Een Edomiet, of Idumeëer.

Herodes wist wellicht van deze ‘ster uit Jakob’ die zijn voor- en nageslacht de kop zou kosten. Het koninkrijk waarover Daniël sprak dat onvergankelijk zou zijn en eeuwig zou standhouden was aangebroken met de geboorte van de Koning van dat koninkrijk! De bijbel vertelt ons niet wat Herodes wel of niet wist. Maar zijn vraag was niet OF de wijzen gelijk hadden over deze koning. Maar WAAR die koning was geboren. En dat die Koning de Christus is die zou komen. Daarom riep hij de geestelijk leiders van Israel erbij en vroeg hen naar tijd en gelegenheid. Zij vertelden hem dat de Messias zou worden geboren in Bethlehem zoals de profeet Micha door de Heilige Geest had voorzegd. Toen liet Herodes alle kinderen onder de 2 jaar ombrengen.

Het was dus veel meer dan oppervlakkige jaloezie of een ordinaire machtsstrijd om het koningschap over de Joden in die tijd. De eeuwenlange strijd tussen de geslachten kwam tot een climax! Het beloofde Nageslacht van Abraham, namelijk de Heere Jezus was geboren! Daarom wordt vaak gezongen: “Gods belofte wordt heerlijk vervuld”

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Galaten 3:16

Na al die eeuwen en al die geslachtslijnen (het voert veel te ver om dat hier uit te werken) van koningen en van zonen van belofte kwam alles bijeen in Christus. God geopenbaard in het vlees. De ware Zoon van de Belofte. Prachtig toch? Maar voor Herodes uiteraard een tandenknarsende ervaring. Bitterheid, boosheid, afgunst. En angst.

Komt alles tezamen

Nee geen tiepvout. In Christus komt namelijk alles tezamen. De geslachtslijnen zoals ik al noemde. Alle profetieën door de eeuwen heen. Alle beloften van God worden nergens anders dan in Hem vervuld. Uiteraard kreeg Abraham Izaäk overeenkomstig de belofte. Maar Izaäk was ‘slechts’ een schaduw van de Toekomstige, namelijk Christus. Net als alle koningen, priesters en profeten.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

2 Korinthe 1:20

Na al die eeuwen van vooruitzien met offers, instellingen, spijswetten en profetieën was het moment daar dat alles waarnaar deze dingen vooruitwezen gekomen was. Die zaken waren een schaduw van de toekomstige dingen, maar de belichaming (de werkelijkheid) ervan is  Christus. (Uit Kolossenzen. Ik zeg niet waar, lees heel Kolossenzen maar dat is beter ;) ). Wat een vreugde voor God. Wat een vreugde voor de engelen. Wat een vreugde voor hen die in het verborgene deel hadden aan deze openbaringen. Zoals de herders bijvoorbeeld. En (later?) Simeon en Anna in de tempel. Datgene waarvoor getuigen uit Hebreeën 11 zo onmenselijk hebben geleden werd geopenbaard in de Mens Christus Jezus. Zij zagen vooruit in geloof naar de belofte terwijl zij die niet in dit leven hebben ontvangen!

Vrede op aarde. Niet zozeer als een toestand door afwezigheid van oorlog. Of van lief doen tegen elkaar. Nee geen toestand, maar een Persoon. Hij is Vrede. God kan rusten in Hem. En wij ook. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Komt allen tezamen.

De spiegel

Hoewel kerst gaat over de geboorte van de Heere Jezus en dat voor veel christenen dankbaarheid en blijdschap brengt, is niet iedere christen even blij met wat wij kerst noemen. Je hoort ook dingen als:  ‘Kerst is heidens’, ‘De datum klopt niet’, ‘Ik hoop dat die dagen zo snel mogelijk weer voorbij zijn’, ‘Het interesseert me eigenlijk niks’,  etc. Er valt voor sommige van die dingen namelijk wel iets te zeggen. ‘Kerst’ is niet per definitie hetzelfde als de geboorte van Jezus. Over datums en tradities gesproken. En niet alles is leuk en gezellig. Niet alles is echt en oprecht.

Maar het zou zo jammer zijn als die discussies het mooie, niet van ‘kerst’, maar van de geboorte van Christus verdoezelen. Omdat ons gelijk of onze agenda voorrang krijgt. Of omdat we door desinteresse of vraatzucht de intimiteit met God en onze medegelovigen moeten missen. Of je tijd verdoen door ‘bijbels’ te zijn en vooral met iedereen in debat gaan in plaats van tijd doorbrengen met (liefhebbers van) God.

Als je niets hebt met kerst, vraag dan aan God of je iets mag laten zien over de rijkdom van de geboorte van Jezus. Veel mensen klagen over het feit dat anderen ‘niet snappen waar kerst werkelijk om draait’. Ergernis over zelfzucht, surrogaat licht, veel (vr)eten, valse vrede, noem maar op. Maar span je dan in om juist deze mensen iets mee te geven. Is het niet zo dat als zij de heerlijkheid van God kennen al het andere vervaagt? Dank God voor de openbaring.

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En Hij keerde Zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze niet gehoord. 

Lukas 10:21-24

God koos een jonge maagd om Zijn Zoon uit geboren te laten worden. De dames van nu met dezelfde leeftijd als Maria destijds, wij noemen dat meisjes want ze was ongeveer 16 jaar wellicht, hebben tegenwoordig vaak heel wat anders aan hun hoofd. Insta, telefoon, puberteit, (studie)keuzestress, carrière, etc. Maria droeg de Zoon van God als Mens 9 maanden in haar buik. Wat een contrast. En wat een voorbeeld! Toen de engel haar dit alles dat zou gaan gebeuren meedeelde zei ze: Mij geschiede naar uw woord. Zij bewaarde Gods woorden in haar hart en overlegde ze. Laten wij dat voorbeeld volgen.

Laten wij niet in verwarring gebracht worden maar in aanbidding!

Kerst gaat niet over een hoog IQ of EQ. Maar over verlichting van het verstand en blijdschap door de Heilige Geest. Niet door de ster van de show maar door de Ster van Jakob in Bethlehem. In nederigheid.

Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Iedereen, maar vooral God een fijne kerst gewenst! En voor de niet-kerst-liefhebbers onder ons: Fijne herdenking aan de geboorte van Jezus gewenst op een ander moment op de juiste datum ;)

Lees, overdenk, zoek, aanbid. De rijkdom van de geboorte van Jezus is zo groot dat we de eeuwigheid nodig hebben om er iets van te doorgronden. Geniet ervan!

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.