Als we spreken over ‘eindtijd’ bedoelen we vaak met name de 7 jaren voorafgaand aan de regering van Christus: De tijd waarin God de einden der aarde aan Zijn Zoon geeft (lees bijv. Psalm 2).

Er zijn vele theorieën en uitleggingen over deze periode in de omloop. Ik ga niet 1 van die theorieën behandelen in deze blog. Ook niet ‘mijn’ visie op eindtijd.

Ik denk namelijk liever na over wat wij als uitgangspunt nemen voor onze theorie/verklaring van bijbelse gebeurtenissen. De bril waardoor je kijkt bepaalt namelijk het perspectief dat je ziet, waar de uitleg toe leidt en waaraan het bijdraagt.

Recht doen aan het onderwerp en volledig zijn kan uiteraard niet in 1 blog. Ik zal ook de komende blogs aan dit onderwerp wijden. Maar dan nog.

Voor nu een eerste aanzet.

De wil van de mens

Men schrijft vaak grote gebeurtenissen of het lot van de toekomst toe aan de (gevolgen van de) wil van de mens. Op de meest uiteenlopende manieren. Je hoort bijvoorbeeld over de rol van Israël en Europese politiek en de invloed ervan op toekomstige gebeurtenissen. Maar ook over de Bilderberg groep, illuminati, de antichrist, geheime genootschappen, de ‘new world order’ of de ‘great reset’, ga zo maar door. Wiskundige hoogstandjes (iets over 666), een chip, verborgen agenda’s en openlijke wereldplannen.

Anderen negeren zelfs zoiets als eindtijd. We kunnen nog wel even door volgens sommigen. Daarvoor moet wel iets gebeuren, maar toch. Bijvoorbeeld de milieubeweging die ons het groene heil belooft als we maar klimaatheilig wandelen en voldoende stikstof-offers brengen. Het lot van de schepping en zelfs dat van onze nazaten ligt dus volledig in handen van de mens. Werkelijk?

Zomaar 1 van de vele voorbeelden. We moeten uiteraard goede rentmeesters zijn over de schepping en dus ook het milieu. Maar de gedachte dat de wil en inspanningen van de mens het lot van de schepping en de mensheid zouden kunnen bepalen voert veel te ver.

By the way, over milieu gesproken: ik geloof zelf absoluut in opwarming van de aarde:

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

2 Petrus 3:10

Opwarming van de aarde een probleem?

u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

2 Petrus 3:12

Er is een permanente oplossing:

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:13

Zo zie je maar weer. De mens wikt, God beschikt. Bang dat de aarde overstroomt door smeltende ijskappen? Denk dan aan de regenboog. De toekomst ligt uiteindelijk niet in handen van de mens. Het is niet de mens die de regie heeft. Niets van de menselijke wil kan namelijk de wil en het heilsplan van God beïnvloeden.

De wil der machten

We horen ook veel over de rol van satan. Van machten en overheden in de hemelse gewesten en hun duistere rol in het geheel. Zij trekken aan de touwtjes in veel eindtijd-theorieën. Beïnvloeden mensen en situaties. Uiteraard, de bijbel vertelt ons dat de mens, satan en de machten in de hemelse gewesten een grote rol spelen in het geheel. Maar bedenk het volgende eens:

Kunnen mensen, satan en/of machten invloed uitoefenen op het plan van God? Moet God concessies doen aan wat Hij wil doordat Hij plaats moet maken voor wat satan, of wat de mens wil? Moet God machteloos toekijken omwille van de ‘vrije wil’ van de mens? Of is God zo groot en soeverein dat alles bijdraagt aan Zijn plan en heerlijkheid?

Trek zelf je conclusies. Geen schepsel kan iets doen zonder toelating van God. Zo kon satan alleen Jobs leven verwoesten nadat hij toestemming kreeg. En droeg zelfs datgene wat hij deed (hoe duister het in zichzelf ook was) bij aan God plan. Het kwaad wordt nooit goed. Je mag het nooit bagatelliseren, wegredeneren of enigszins goedpraten. Het heeft zeer pijnlijke gevolgen. En toch dwingt God alle dingen (zelfs het kwade) mee te werken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Romeinen 8).

Als wij een ander uitgangspunt dan God Zelf (Zijn wil, heilsplan en karakter) nemen voor ‘onze’ eindtijd-theorie, komen we niet bij God uit. Een eindtijd-uitleg levert dan niet meer toegevoegde waarde dan elk ander spannend verhaal.

Elke eindtijd-theorie die niet Christus ‘openbaart’ is zinloos. Stelt zichzelf, de gebeurtenissen of de uitlegger ervan centraal. Een kunstige uitleg is niet automatisch een Goddelijke openbaring.

Daarom hoor je veelal hoe erg of hoe indrukwekkend bepaalde gebeurtenissen (zullen) zijn, maar niet waar ze geplaatst zijn in de wil en het heilsplan van God. En al helemaal niet hoe ze bijdragen aan de eer en heerlijkheid van God.

Daarmee richten ze de aandacht op alles, behalve de heerlijkheid, almacht, alwetendheid, goedheid, trouw, liefde, genade en soevereiniteit van God. Dat blijft voor elk mens overigens een valkuil.

De wil van God

Vlak voordat de boekrol (Openbaringen 5) met daarin de ontvouwing van de ‘eindtijd’ geopend wordt, zien we dit tafereel:

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Openbaringen 4:11

Vervolgens zien we hoe niemand waardig is de boekrol te openen. Alleen het Lam dat overwonnen heeft. De toekomst kan worden ontsloten op basis van het leven van het Lam! Het is niet de openbaring van een schepsel, maar van de Schepper: De openbaring van Jezus Christus.

Hetgeen gaat gebeuren, gebeurt alleen maar omdat God het in Zijn plan heeft opgenomen. Niet zozeer omdat de satan het wil, of omdat er mensen zijn die iets willen. Hij heeft het laatste Woord. Het eerste ook trouwens ;)

Hoewel allen een wil hebben en keuzes kunnen maken, en daarmee verantwoordelijkheid dragen is er toch maar 1 echte vrije wil in het hele universum: de wil van God. De ‘vrije wil’ van de mens en die van de machten is altijd onderworpen aan de wil van God. God werkt zelfs Zijn plan uit in de ‘vrije wil’ van elk schepsel!

Een verzegelde boekrol

Jeremia kreeg een nogal bijzonder aanbod. Hij zat in de gevangenis en kreeg van zijn neef een verzoek om een akker te kopen. Nogal bijzonder als je het met menselijke logica bekijkt. Bijvoorbeeld: een akker, praktisch al in bezit van de bezetter, was op dat moment eigenlijk waardeloos voor iemand in de gevangenis die toch al amper toekomstperspectief had. Menselijk bekeken dan.

Het was echter een woord van God en Jeremia koopt de akker. Dit wordt vastgelegd op basis van een prijs en onder toezicht van getuigen. Daarmee staat de zaak vast. Het eigendom is bepaald. Veel meer dan dat (ik zou er graag over uitweiden, zo belangrijk is het, lees het zelf in Jeremia 32). De akker staat symbool voor het feit dat er na de verwoesting van de bezetter nog steeds een Goddelijke bestemming ligt op het land! Jeremia ziet de heerlijkheid van God dwars door de ellende die zou komen.

De prijs van de toekomst is het Lam Zelf. Drie getuigen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verzegeld met zeven zegels. Het eigendomsrecht op de toekomst is van God Zelf. Zijn leven is eraan verbonden en Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Zien wij slechts de komende ellende of uiteindelijk de heerlijkheid en toekomst van God daar doorheen?

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 11:33-36 (cursief/arcering toegevoegd)

De volgende keer meer hierover. Wees gezegend!

Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.