Hoe gaat het met je?

Je kent het vast wel. Het is meestal automatisme, beleefdheid, of een manier om een gesprek te beginnen. Mijn antwoord is vaak kort met een wedervraag. Goed, en met jou? (niet doorzeuren alsjeblieft, to-the-point graag ). De laatste tijd houdt een bepaalde vraag me echter bezig:

Op basis waarvan bepaal ik of het ‘goed met mij gaat’?

Voor de rechterstoel van Christus kom ik namelijk niet weg met een: ‘Goed, met U dan?’, op het moment dat Hij mij vraagt hoe het ervoor staat. Deze gedachte is niet zwaar, ingewikkeld of religieus. Integendeel! Dit is een hele scherpe, confronterende en frisse realitycheck. En een uitgelezen kans om mijn leven niet te baseren op gevoel, meningen of omstandigheden, maar op de vreugde die ligt in… wel… daar heb ik het zo meteen over.

Voordat je verder leest: Maak voor jezelf eens een opsomming van alle principes op basis waarvan jij concludeert of het ‘goed met je gaat’.

Klaar? Ok, daar gaan we dan.

Wanneer we voor de rechterstoel van Christus staan is er niets waar we op terug kunnen vallen. Wonderen en tekenen gedaan in Zijn Naam? Daar kom je er niet mee. Spreken in vreemde talen? En dan? Wil je je graag in vloeiend Hemels verontschuldigen voor wat je nagelaten hebt?

God is niet onder de indruk van al die dingen. Hij gebruikte een ezel om te profeteren tegen een valse profeet. En Hij gebruikte diezelfde valse profeet om Zijn volk te zegenen met sommige van de mooiste en diepste zegeningen die ooit uitgesproken zijn in de hele geschiedenis van het universum.

God doet wat Hij wil. Maar doen wij ook wat Hij wil? Alles wordt namelijk beoordeeld aan de hand van slechts die ene maatstaf:

De wil van God

Als mijn leven niet overeenkomstig de wil van God is, ‘gaat het niet goed’ met mij, al zou ik zelf vinden dat ik een prachtig leven heb. De wil van God is de levensadem van een christen. Zoek je een perfect voorbeeld van hoe een leven vanuit de wil van God eruit ziet?

Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

Hebreeën 10:7

Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Johannes 4:34

Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.

Johannes 6:38

Jezus. Hij is Gods vreugde. Gods diepste verlangens zijn werkelijkheid geworden in Christus. Hij is God. En de Zoon van God. Er is niets van de wil van God dat verloren gaat, in Christus.

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

Colossenzen 1:19 en Colossenzen 2:9

Hij is ons enige Voorbeeld. Ons enige referentiekader. Ons Enige Alles. De bijbel laat ons niet in het ongewisse aangaande de wil van God. Ik heb hieronder een aantal zaken opgesomd. Het is zeker niet compleet, maar het is in ieder geval een mooie bucket-list om mee te beginnen en af te vinken, komende week ;).

1.  God wil… dat je wordt gered en tot kennis van de waarheid komt

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

1 Timotheüs 2:4

Ben je gered? Ja? Waarvan? Eeuwig oordeel? Heel fijn. Zijn we ook gered van roddel, leugen, zondige begeerte, en al die andere zonden? Is de kennis van de waarheid het fundament van ons leven? 

2. God wil… dat je vol bent van de Heilige Geest

Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,

Efeze 5:17-18

Er is maar 1 bewijs van vervulling met de Heilige Geest en dat is een heilig leven! Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent vervuld zijn met de gezindheid van Christus. Je bent vol van het Woord van Christus. Je dient anderen in de vreze van God. Je hart en wil zijn onder de gehoorzaamheid van de Heilige Geest. En dat uit zich in alle facetten van het leven.

3. God wil… je heiligmaking

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht,

1 Thessalonicenzen 4:3

Heiligmaking is geen eenvoudig proces. Lees Hebreeën 12:

En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven?

Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Hebreeën 12:9-11

Ben jij geoefend door de bestraffing van God? Ken je die vreedzame vrucht van gerechtigheid? Leef je een heilig leven?

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

Galaten 6:14

Is de wereld voor jou gekruisigd en jij voor de wereld of fascineert ze je nog steeds?

4. God wil… dat je jezelf verloochent

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Lukas 9:23

Leven in de wil van God betekent het einde van ‘ik’. Niet: Gods wil voor mijn leven. Maar: Gods wil. Niet meer mijn ‘ik’, maar Christus leeft in mij.

5. God wil… dat we in nederigheid wandelen.

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.

En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Micha 6:8

Ootmoedig wandelen met God betekent veel, maar zeker ook dat je je naaste dient en de ander uitnemender acht dan jezelf. Het betekent ook dat je gehoorzaam bent aan gezag. Of het nu de overheid is of het gezag van de Gemeente van God met Christus als Hoofd. In de gezindheid van Christus die Zichzelf heeft ontledigd (Filippenzen 2). 

6. God wil… dat je deel hebt aan het lijden van Christus

Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.

1 Petrus 3:17

Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

1 Petrus 4:13

Een van de manieren waarop God Zichzelf verheerlijkt is door lijden. Hierover spreekt Petrus ook:

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

1 Petrus 4:14

Heb je gemeenschap aan het lijden van Christus? Verblijd je dan!

7. God wil… dat je dankbaar bent

 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

1 Thessalonicenzen 5:18

Dankbaarheid is de vrucht van het werk dat God in je doet. Het is de volheid van je hart die je God kunt schenken, overal, altijd en ongeacht de omstandigheden. Dankbaarheid is aanbidding. Het wordt gekenmerkt door bovennatuurlijke vreugde in God.

Zijn veel mensen niet dankbaar omdat ze een rotleven hebben, of hebben ze een rotleven omdat ze niet dankbaar zijn?

Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt.

Deuteronomium 28:47

Gered. Vol van de kennis van de waarheid en de Heilige Geest. Een heilig leven. Geoefend door de bestraffing van God en vrede in gerechtigheid. God en je naaste dienend. Vol dankbaarheid en bovennatuurlijke vreugde. Geen zelfkastijding maar vrijheid in Christus.

Het kost je alles maar je krijgt er Alles voor terug.

Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken.

Psalm 1:1-3

Hoe gaat het met je?

Eh, geef me een week de tijd. Ik kom er bij je op terug, ok? Eerst even mijn bucket-list afwerken.

Ik ben gered en de kennis van de waarheid is het fundament van mijn leven

Ik ben vol van de Heilige Geest

Ik ben geoefend door de bestraffing van God en ken de vreedzame vrucht van de gerechtigheid

Ik leid een heilig leven

Ik leef in nederigheid

Ik heb deel aan het lijden van Christus

Ik ben een zeer dankbaar mens met een rijk aanbiddingsleven

Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.