Goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Je bent te dik, je hebt teveel gegeten. Of niet gezond genoeg gegeten. Weer geroddeld. Te weinig gesport. Ach ja, denken velen, ik ben ook maar een mens. Toch? Nog even zo doorgaan en na 1 januari gaan we er weer volop tegenaan. Of je hebt al zo vaak je goede doelen niet weten te behalen dat je er maar mee bent gestopt om goede voornemens voor het nieuwe jaar te uiten. Misschien vind je ergens een artikel van een wetenschapper die aangetoond heeft dat goede voornemens ons ware geluk in de weg zouden staan en dat het beter zou zijn als we onszelf de ruimte geven en niet perfect willen zijn. En misschien ben je zelfs wel zo tevreden met jezelf dat een ander een voorbeeld aan jou zou moeten nemen. Jij hebt geen verandering of verbetering nodig! Wie weet ;)

Zo maar een aantal gedachten die de mens niet vreemd zijn. De vraag is echter: Hoe zit dat voor ons als christenen? Zouden we moeten leven naar goede voornemens? En welke goede voornemens zouden dat dan moeten zijn? Wat is goed voor ons? En wat als het niet lukt?

Voor velen is dit een vast patroon. Wel het goede willen doen, maar juist het kwade doen. De zondige natuur is nog steeds actief in ons leven. Het lukt veel mensen niet dit patroon te doorbreken. Velen hebben zich erbij neergelegd. Zonde geaccepteerd alsof het erbij hoort. Of gewoon eenvoudigweg een systeem hanteren waarbij de goede God toch alles heeft vergeven. Dus wat maakt het nog uit? Voel je vooral niet schuldig. Of een houding als: Doe maar je best God doet de rest.

Al deze zaken zijn natuurlijk niet bijbels en bieden geen ware vrede. Maar wat dan? Goede voornemens zijn er toch niet voor niets? Wat maakt dan dat we soms (of vaak) niet tevreden zijn met het heden? Of dat we onszelf willen verbeteren? Ik zou hier wel meerdere blogs aan kunnen wijden vanwege de vele facetten die dit onderwerp heeft. Maar dat gaan we niet doen uiteraard. Ik zal een paar zaken toelichten.

Christus als de standaard

Gods Woord maakt ons duidelijk dat het doel gelijkvormigheid aan Christus is. Hij is het doel. En Hij is de standaard. Iets meer kan niet want Hij is God Zelf, maar ook zeker niets minder. Niet je sportprestaties of je christelijke glimlach waarop je zo lang hebt geoefend. Maar het beeld van de Zoon van God.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Romeinen 8:29 (Alle teksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling)

Het probleem is niet dat we teveel van onszelf eisen maar dat we nog iets van onszelf verwachten

“Geloof in jezelf!”,  “Haal het beste uit jezelf!”, “Sta in je kracht!”. Kreten die je vaak hoort. Behalve uit Gods woord. God verwacht niets van ons. God houdt er rekening mee dat wij ‘stof’ zijn (Psalm 103) en heeft ons de Heilige Geest gegeven. De bijbel is er duidelijk over dat eigen werken of prestaties uit eigen kracht of goede bedoelingen alleen maar afbreuk doen aan het werk van God en geen teken zijn van ware Godsdienst maar werken van het vlees. Nogmaals: God verwacht niets van ons. Zijn Geest doet ons willen en werken. (Fillipenzen 2:13)

Als je het nog van jezelf verwacht kom je geen steek verder. We moeten wel werken, maar dat is  een vrucht van (het werk) van de Heilige Geest. We moeten ‘aan de bak’ maar geven God de eer omdat Hij het mogelijk maakt en het niet van onszelf is. Geloof zonder de werken is dood.

Het probleem is niet dat we te weinig van onszelf houden maar dat we te weinig van God houden

Hou van jezelf! Ook dat wordt veel gepredikt. Als we maar meer van onszelf zouden houden komt het allemaal goed. Maar dat houdt ons alleen maar verder weg van vrede met God. Het is namelijk niet zo dat we onszelf tekort doen wanneer goede voornemens sneuvelen, maar God. Het gaat niet over ‘menselijke fouten’ maar over zonde. Het probleem dat we vaak te weinig van God houden en teveel van onszelf zorgt ervoor dat we in allerlei verzoekingen vallen of zondige levenspatronen ontwikkelen. Leonard Ravenhill, een bekende prediker uit de vorige eeuw zei vaak:

Entertainment is the devil’s substitute for joy.

Entertainment (vermaak) is satan’s plaatsvervanger van Gods vreugde. Hoe meer vreugde in God, hoe minder vermaak we nodig hebben. Hoe minder behoefte we hebben aan overeten of teveel drinken. Hoe beter we voor ons lichaam zorgen, dat niet van onszelf is maar een tempel van de Heilige Geest. (1 Korinthe 6).

Gods goede voornemens

God heeft ook goede voornemens gehad van voor de grondlegging der wereld. Genesis 1 is Gods 1 januari. God heeft Zich voorgenomen alle dingen te maken en Hij heeft Zich aan Zijn voornemens gehouden. Welke voornemens je ook voor dit leven hebt, welke wensen je ook hebt om je leven aangenamer of ‘beter’ te maken, het zijn Gods voornemens voor jouw leven die eeuwigheidswaarde hebben.

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

Efeze 1:11-12

en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

Efeze 3:9-11

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Romeinen 8:28

Gods voornemens en beloften zijn allemaal in vervulling gegaan of zullen worden vervuld in Christus. Niet een ervan is er mislukt of zal er mislukken. God komt er niet op terug. Hij kent geen zwakte. Hij is geen zondig of onvolmaakt mens. Zijn voornemens met ons geven ons het eeuwige leven en Goddelijke vrede en vreugde. Als Hij er wel op terug zou komen was er voor ons geen enkele hoop meer. Maar die hoop is er nu wel. En de kracht ook.

Alles werkt mee ten goede voor hen die God liefhebben en die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Alles betekent ook alles. Voorspoed, tegenspoed, werk, vallen, opstaan, bedenk het maar. Zelfs wat de satan doet (hoe duister het ook zou zijn) zal ten goede meewerken door Gods soevereine macht!

Heden

Ware goede voornemens liggen niet in de toekomst. Zijn geen gebeurtenissen die nog moeten komen. Maar zijn een waarheid die al gerealiseerd is. Kijk maar eens naar de volgende bijbelteksten:

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.

Hebreeën 3:7-8

En verder:

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.

Hebreeën 3:15-15

Je beste ‘goede voornemens’ liggen niet in de toekomst, het verleden of jouw situatie van nu, maar in het heden van God. Er wordt niet zozeer een plaats in de tijd genoemd maar de realiteit van de waarheid. Je leeft door geloof en in de rust of niet. Je bent opnieuw geboren of je bent het niet. Het jaartal van de gebeurtenis maakt daarbij niks uit voor de eeuwigheid. En je hebt zout in jezelf of je hebt het niet. Je leeft vanuit de Geest van Christus of je leeft vanuit jezelf.

Het is geen kwestie van tijd maar van realiteit. In Gods heden. Geen kwestie van menselijke  inspanning maar van Goddelijke voorzienigheid.

Het woordenboek van de Dikke van Dale – wordt steeds dikker, alle voornemens zijn weer geslaagd ;) – heeft over voornemen de volgende definitie:

voor·ne·men (nam zich voor, heeft zich voorgenomen), het plan hebben om

Dat gaat over iets dat nog gerealiseerd moet worden. Maar hou de woorden uit Hebreeën in je achterhoofd. Stel niet uit! Het heden van God is nu. Trouwens, dat is heel wat anders dan wat wij ‘in het hier en nu leven’ noemen. Nogmaals, het gaat over waarheid en niet zozeer over een tijdsbestek.

Leef dus niet in de toekomst en ook niet in het hier en nu maar in Gods heden. Waar Gods wil al gerealiseerd is door Zijn Geest in jouw leven. Als wij zijn wil zoeken zal Hij alles uitwerken naar de raad van Zijn wil. En de kracht en de vrede en de blijdschap worden ons erbij geschonken. Meer voldoening door het behalen van je ‘persoonlijke doelen’ bestaat er niet ;)

Wees gezegend en vergeet niet te genieten!

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.