Tijd voor een bemoediging

Nee, ik heb het niet over de fake-bemoedigingen die je 24/7 op je afgevuurd krijgt. Het valse gevoel van ‘samen’. De eindeloze stroom aan ‘inspirerende’ mensen en programma’s die jou ‘door de crisis heen slepen’. De uitvindingen van de wetenschappelijke experts, die ons volgens hen ‘terug’ naar ‘normaal’ gaan brengen.

Wanneer was de laatste keer dat je je theorieën over de omstandigheden waarin we momenteel verkeren voor jezelf op een rijtje hebt gezet, of er met iemand over hebt gesproken? Bijvoorbeeld je visie op de politiek, de lockdown, het vaccin of een complot?

En wanneer was de laatste keer dat je in verwondering bent geweest over het Wezen van God? Vol in aanbidding? Zodat je compleet van de kaart was (in positieve zin) omdat je zo vol was van Hem dat je alles om je heen was vergeten? God weet het.

Deze keer geen bemoediging van God, maar in God. In mijn vorige blog heb ik het gehad over het Lam dat de eigendomsakte van het universum heeft en de tijden ontsluit. Waarlijk God, waarlijk Mens. God heeft ons in Hem vele beloften, en daarmee bemoedigingen gegeven. Deze beloften staan niet op zichzelf. Het gaat bij alle beloften niet om wat, maar om Wie.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

2 Korinthe 1:20

God belooft dat Hij Zijn Naam zal verheerlijken in ons door Christus. Laat dat op je netvlies gegrift staan! Dat is temidden van alles wat ons als mens kan bezighouden, of zelfs overspoelen, een vaste grond. Deze belofte van God is oneindig veel groter en sterker dan onze zondige natuur, ons onvermogen of welke omstandigheden dan ook. Wat je ook overkomt, als kind van God mag je weten dat Hij Zijn Naam zal verheerlijken in jouw leven.

Menselijk gezien…

…leek het soms alsof de beloften van God aan een zijden draadje hingen. Eerst de zondeval. Satan verleidde de mens, deze zondigde en werd zondig van nature. Als je enig besef hebt van Gods heiligheid zou je misschien denken: Onmogelijk dat God Zijn plan om Zijn Zoon uit een mens geboren te laten worden nog laat doorgaan, zeker nu die mens zondig is.

God heeft echter direct na de zondeval de komst van Zijn Zoon beloofd. En Hij is gekomen, in het vlees, de Mens Christus Jezus! Uit een mens, zonder ooit besmet te worden met zonde. Zonder aantasting van Zijn Wezen. Integendeel zelfs.

Er zijn nog zoveel andere momenten die er – nogmaals,  menselijk gezien – bijna voor hadden gezorgd dat deze Mens de troon niet had gehaald. Denk aan Farao bijvoorbeeld, die het mannelijk geslacht en daarmee voortbestaan van Israël zou uitroeien.

Of aan Haman die het complete volk van Israël wilde vernietigen. Geen Israël, dan ook geen Messias overeenkomstig de belofte.

Jehoram doodde zijn broers en vernietigde daarmee bijna compleet de koninklijke lijn, maar God dacht aan de belofte die Hij had gemaakt en liet deze slechte man  in leven en gaf hem nageslacht voordat Hij hem vernietigde. Zo bleef de koninklijke lijn der belofte intact en is de Wortel van David als Koning uit dit geslacht geboren.

Eenmaal geboren vermoordde Herodes kinderen met als doel met hen de Koning te doden.

De leiders van Israël zochten manieren om Hem om het leven te brengen voordat het Gods tijd was.

Zijn discipelen begrepen Hem vaak niet, en als het aan Petrus gelegen had was Hij nooit gekruisigd (Mattheus 16, Markus 8).

Toen Hij gestorven was wilde men Hem in het graf houden.

Toen Hij opgestaan was wilde men Hem vasthouden.

En nu Hij in de hemel is verwachten slechts weinigen Zijn wederkomst.

De kerk

Menselijk gezien hangt het voortbestaan van de kerk soms ook aan een zijden draadje. Er zijn aanvallen van buitenaf en van binnenuit. Om nog niet eens te spreken van alle vraagstukken waarmee we alleen al in deze tijd geconfronteerd worden. Vaccins, lockdowns, wel of niet samenkomen en zingen, noem maar op.

Hoewel sommige van deze zaken op zichzelf belangrijk zijn, mogen we niet vergeten dat we gerechtvaardigd zijn door het (kruiswerk van) Christus alleen. En niet door het wel of juist niet laten vaccineren bijvoorbeeld, hoe belangrijk dergelijke vraagstukken ook zijn.

Menselijk gezien is het een wonder dat de kerk nog bestaat. Hoe goed we het ook bedoelen, we maken vaker onderdeel uit van het probleem dan van de oplossing. Menselijk gezien.

Goddelijk gezien…

Christus’ leven is uiteraard geen kwestie van geluk of slimme wetenschap. Er is geen deukje in Gods plan. Het is ook niet bijna mis gegaan. Ook is er geen zijpad bewandeld of omweg. Alles gaat precies volgens Gods soevereine plan. Want zelfs de meest tragische gebeurtenissen werken mee ten goede (Romeinen 8). Zo ook met de kerk, die in Christus is!

Christus is namelijk niet bezig Zijn kerk van ‘de ondergang’ te redden of deze te ‘verbeteren’. Hij is bezig de kerk te bouwen op de Rots. Niet van ellende naar hoop, maar van heerlijkheid tot heerlijkheid. Edelsteen op edelsteen. Samengevoegd door de Heilige Geest. Een kerk die in eeuwigheid geen renovatie nodig heeft. Eén lofzang. Eén harmonie. Zonder onderbreking. Hij verlangt intens naar ons.

Gods belofte heeft nooit aan een zijden draadje gehangen, en is al werkelijkheid in Christus sinds voor de grondlegging der wereld. De kerk is uit Christus, en in Christus. Onwankelbaar en smetteloos wordt zij voorbereid om voor Hem te staan in gerechtigheid. Wij, Gods volk. Zonder dat ook maar iets enige smet op haar linnen kleed kan werpen. Laat niet datgene op aarde wat voor ogen is dit beeld vertroebelen!

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Judas vers 24-25

Geen zonde(val), satan, mens, zondige natuur of onze eigenwijze wil kan Hem ook maar 1 seconde tegenhouden om Zijn Naam in ons te verheerlijken. Hij doet wat Hij wil. Toen, nu, en voor eeuwig.

Nog even en de lockdown is voorbij. Dan worden we verlost uit dit lichaam en zullen we een verheerlijkt lichaam krijgen. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent ;) Laat die onwankelbaarheid in je hart zijn!

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14:1-3

Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.