U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen.
Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Mattheus 5:27-28

De centrale boodschap gaat hier niet over overspel op zich, maar over een overspelig hart. Veel gesprekken omtrent deze bijbeltekst gaan echter alleen over overspel. Over wat het precies is en waar de grens ligt. Over wanneer we er schuldig aan zijn. Over welke gedachten wel ‘mogen’ en welke niet.

Dergelijke redenaties zitten ons vaak meer in de weg dan dat ze ons dichter bij God brengen. Soms moeten we eerst met een aantal hardnekkige problemen afrekenen voordat we tot de kern van de tekst komen.

Zelfrechtvaardiging

Bovenstaande woorden van Jezus volgen kort na de volgende boodschap:

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheus 5:20

De schriftgeleerden konden prachtig vertellen wat overspel precies was en wanneer je over een grens ging. De Farizeeën waren tevreden met zichzelf wanneer zij niet de daad van overspel hadden gepleegd. Zo praten christenen ook weleens: Stel, een man ziet een vrouw die hij prachtig vindt. Is dat overspel? Of moet hij er dan bepaalde verlangens bij hebben voordat het overspel is?

Ik hoor vaak mannen zeggen: Ja, maar ik mag een vrouw toch gewoon mooi vinden? Sommigen maken het helemaal bont: God heeft die vrouw toch Zelf mooi gemaakt? Daar is toch niks mis mee? Zo sprak Adam ook al: De vrouw die U (God) mij gegeven hebt, die heeft mij verleid. Jaja. Allemaal zelfrechtvaardiging.

Zelfrechtvaardiging is een van de grootste problemen onder christenen. Iemand die zichzelf rechtvaardigt, verloochent God. Iemand die God rechtvaardigt, verloochent zichzelf. Met de geboden van God proberen de zondige natuur te onderdrukken is ook een vorm van zelfrechtvaardiging. Dat is namelijk wat de Farizeeën deden. Jezus noemt hen niet voor niets witgepleisterde graven. Prachtig van buiten maar dood van binnen.

Ik wil het daarom nogmaals benadrukken: Overspel op zichzelf is absoluut niet de centrale boodschap van de tekst. Het is een symptoom van een onderliggend probleem:

Een overspelig hart

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Jeremia 17:9-11

Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Markus 7:21-23

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Genesis 6:5

De man die het ‘recht’ opeist om een vrouw mooi te mogen vinden is waarschijnlijk geen seconde bezig geweest met het welzijn van de ziel van de dame die hij zo mooi vindt en met wie hij in zijn hart overspel pleegt. Zou ze vrede met God hebben? Is ze misschien in nood en heeft ze gebed nodig? Dragen die mooie benen misschien die zeer aantrekkelijke dame naar de verdoemenis?

Wanneer je jezelf, je gedrag of je motieven rechtvaardigt verloochen je Hem. En ook die vrouw waarmee je in je hart overspel pleegt. Ze verdient namelijk beter: Een man die haar liefheeft zoals Christus Zijn gemeente. Een man die zijn leven voor haar opoffert.

Symptoombestrijding

Als je het probleem niet bij de kern aanpakt, blijf je symptomen bestrijden. Door gevoelens te onderdrukken versterk je ze alleen maar. Dat kan gevaarlijk zijn en bovendien brengt het je niet dichter bij God. Jezelf onderdrukken is ook een vorm van zelfrechtvaardiging. Dezelfde gevoelens goedpraten is net zo gevaarlijk overigens.

Geen wonder dat zoveel mensen worstelen met bepaalde verslavingen en zelfbevrediging. Het woord zegt het al: Het is zelfgericht en het tegenovergestelde van zelfVERLOOCHENING. De bijbel leert ons dat we altijd het belang van de ander moeten zoeken. Ook sexualiteit, dat alleen binnen het huwelijk thuis hoort, vormt daarop geen uitzondering. Het heeft veel te vaak een egoïstisch karakter. Geen wonder dat veel relaties hieronder te lijden hebben.

Liefde is zelfopofferend en zoekt de ander. Het leert niet ‘Verblijd je kruis en volg je verlangens’ maar onderwijst een levenshouding vanuit: ‘neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus’.

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Colossenzen 3:5

Niet onderdrukken, of een eindeloos gevecht met jezelf, maar doden. Zelfverloochening is geen religieus juk maar Goddelijke bevrijding. Zijn last is licht en Zijn juk is zacht. Gods geboden zijn niet zwaar. De kern van de boodschap is dat Jezus ons een hart wil geven zoals dat van Hem, een hart dat verlangt naar het goede.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Mannen, laten we niet de moreel zuivere held uithangen of onszelf presenteren als de prins op het witte paard. De bijbel leert ons: Vlucht weg van de hoererij. Wegwezen dus. Er is namelijk een betere tak van sport: Ga bergbeklimmen.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Psalm 24:3-5

Dames, wellicht denken jullie dat ik jullie ben vergeten omdat het vooral over de man gaat. Integendeel. Maar in deze blog wil ik vooral mijn verlangen uitspreken dat er mannen opstaan die het hart van Christus hebben en die elkaar supporten in de strijd.

Vaders die voor hun eigen gezin en/of dat van anderen pleiten op Gods heilige berg. Een man die niet geleefd wordt door egoïstische verlangens maar zijn vrouw liefheeft zoals Christus Zijn gemeente. Een rolmodel voor de nieuwe generatie. Veiligheid en geborgenheid in de gezinnen doordat er geen dominantie of slapheid heerst maar de autoriteit van Christus.

Mannen die niet langer God en de wereld om hen heen verraden door hun egoïstische gedrag. Maar mannen die zichzelf hebben ‘verraden’ door zelfverloochening. Waardoor ze betrouwbaar zijn geworden en gerechtigheid en zegen brengen vanaf Gods berg.

Er is nog heel veel niet gezegd. Maar wellicht is het goed om stil te worden voor God.

Veel zegen toegewenst!

Alle bijbelteksten uit deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.