De vreze des Heeren

U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Psalm 45:8

In het leven van de Heere Jezus zien we deze prachtige definitie van de vreze des Heeren: Gerechtigheid (= God) lief te hebben en goddeloosheid (= niet-God) te haten. Zonder de vreze des Heeren is er geen vrede met God mogelijk. Het ware christenleven ademt de vreze des Heeren. De bijbel leert ons veel hierover. Bijvoorbeeld: De vreze des Heeren is het begin van alle wijsheid (Psalm 111:10, Spreuken 1:7, Spreuken 9:10). En een reine levenswandel ligt in de vreze des Heeren (1 Petrus 3:2). In de vreze des Heeren wordt ook onze heiliging volmaakt, compleet gemaakt!

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

2 Korinthe 7:1

Er zijn nog zoveel meer verbanden in de Schrift met betrekking tot de vreze des Heeren. Ik moet moeite doen om er geen boekje van te maken in plaats van een blog, om enigszins recht te doen aan het onderwerp. Zoveel verbanden, zoveel rijkdom. Maar deze blog is een eerste aanzet.

We lazen uit Psalm 45 over de Messias. Hij is gezalfd met vreugdeolie boven Zijn metgezellen. Omdat Hij gerechtigheid lief heeft en goddeloosheid haat. Jesaja heeft over Hem gezegd dat de Geest van kennis en vreze des Heeren op Hem zou rusten. Hier zien we meteen een grote openbaring:

De vreze des Heeren is veel meer dan een persoonlijke houding, de vreze des Heeren is een wezenskenmerk/gave van de Geest van God!!!

Veel predikers halen alles uit de kast om het ‘vrezen van God’ zo prettig mogelijk te maken. Als er al iets ‘negatief’ of confronterend is in het christenleven, dan is dat volgens hen vooral voor jouw eigen bestwil en niet zozeer vanwege het feit dat God heilig is en geen zonde kan tolereren. Geen angst, maar ‘respect voor de Heer’. ‘Respect voor de Heer’ is echter de vleselijke imitatie, de vervalste namaakversie van de gave van God: de vreze des Heeren. Die kun je namelijk niet op eigen kracht voortbrengen.

werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Filippenzen 2:12b-13

Respect heb je voor de buurman en zijn tuinkabouter. God vrees je. Het betekent dat je vervuld bent met de Geest van God die jou doet vrezen en beven. Van ontzag en eerbied. Dat uit zich onder andere in gehoorzaamheid en aanbidding. Zoals de Geest op Jezus was, moet Hij ook op ons (leven) rusten. Net als Hem moeten wij ons ook verheugen in de vreze des Heeren! (Jesaja 11:3)

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.

Hebreeën 12:28-29

Gerechtigheid liefhebben…

We willen graag het goede van God, toch? Daarbij denken we bijvoorbeeld vaak aan zegen, blijdschap, voorspoed. Maar God heeft nog veel meer goeds voor ons. Tucht en beproeving bijvoorbeeld, kijk maar eens naar de volgende teksten:

Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen…

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid…

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien…

Hebreeën 12:6-8, 11, 14

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt…

…pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen, Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;

Deuteronomium 8:3, 14-16

De reden waarom sommigen dit zo hard vinden of moeilijk kunnen begrijpen zou weleens kunnen liggen in het feit dat men niet begrijpt dat het ‘comfortabele’ van het christenleven juist ligt in de vreze des Heeren! Als God het niet zo nauw zou nemen met de zonde zou er voor ons geen hoop zijn op een eeuwigheid zonder zonde! En dan zou er ook geen eeuwige volmaaktheid zijn. Ja, denk daar maar eens een halve dag over na ;)

Dan nog iets: God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar Hem voor ons overgegeven (Romeinen 8:32). Het heeft Hem behaagd zijn Zoon te verbrijzelen (Jesaja 53:10). Hij is gestraft (Jesaja 53:5). Hij had het niet verdiend. Hij was (en is!) smetteloos. Hij is gestraft om ons. We moeten die straf echter niet verwarren met tucht, wat maar al te vaak gebeurt. Maar waarom dan die tekst over tucht in Hebreeën?

Straf (als in oordeel) hebben we verdiend maar die kwam op Hem. Tucht die ons heiligt en gerechtigheid brengt hebben we niet verdiend maar krijgen we wel.

Tucht is geen vies woord, het is genade en een liefdegave van God. Het is een teken dat God ons goedgezind is (Spreuken 3:11-12), wat wil je nog meer? Het brengt ons uiteindelijk de grootste vreugde omdat het ons dichter brengt bij het ultieme doel: Christus volmaakt in ons, Zijn Beeld door ons heen zichtbaar. Gerechtigheid liefhebben is Hem liefhebben met heel je hart, ziel en verstand, met al je kracht!

… en goddeloosheid haten

Wederomgeboren zijn is geen theologie maar de realiteit van een nieuw leven uit God. We hebben de Geest van Christus ontvangen. Prachtig! Maar hebben we ook iets van de ‘Geest van Gethsémané’ ontvangen? Onze Heiland zweette bloed bij de gedachte aan het feit dat Hij in aanraking zou komen met zonde, met alles waarover de toorn van God komt. Och, hadden we maar iets meer van die Geest. Hadden wij maar iets meer van die liefde voor de Vader. Van die honger naar gerechtigheid. En het haten van de goddeloosheid.

Helaas zijn we vaak veel te comfortabel met zonde en is het ook een trend onder Gods volk om uren en dagen te vullen met niet-God. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat christenen zich comfortabel voelen bij programma’s waarin Gods principes aan de lopende band met voeten worden getreden? Ogenschijnlijk ‘onschuldige’ programma’s staan vaak bol van zaken die God HAAT: scheiding, hebzucht, overspel, eigen gewin zoeken (!), ga zo maar door. Waarom zien we het niet meer? Geestelijke blindheid is geen ‘oeps, niet gezien’ situatie. Kijk maar eens naar Jesaja 6 en Johannes 12. Daar zien we dat het volk ondanks alle tekenen niet in Hem geloofden vanwege het oordeel van God. Schokkend! Zijn wij beter? Zien wij het nog? Onwetendheid (gebrek aan kennis van God) is geen onmacht maar ongehoorzaamheid (Hosea 4)!

Waarom worstelen zoveel christenen met middelmatigheid, lauwheid, een gebrek aan vuur? Of met zaken zoals porno, hebzucht, of onreinheid? Waarom is er geen kracht, vreugde, een loflied? Waarom gaat het over persoonlijke ontwikkeling in plaats van  ‘Niet meer mijn ik’?  ‘Geloven op mijn eigen manier’ in plaats van ‘Ik ben de Weg’. Steevast spreken over ‘mijn persoonlijke weg met God’ in plaats van het gemeenschappelijk heil (Judas vers 3).

Dit is omdat zij niet de goddeloosheid haten. Ze haten eerder de tucht! Het vuur is eruit. De vreze des Heeren is weg! De kostbare gave van God heeft plaats gemaakt voor de bagger van deze wereld, van satan. De bagger die voor een moment bevrediging voor het vlees geeft maar waardoor de toorn van God over de ongehoorzamen komt:

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.

Colossenzen 3:5

Het is met de vreze des Heeren net als met de eerste liefde. Men zegt weleens: ‘Ik ben de eerste liefde kwijt’. Maar de eerste liefde raak je niet kwijt, die verlaat je! Als de eerste liefde er niet meer is, is het geen kwestie van zoeken, maar van bekeren! Evenzo, als de vreze Gods weg is, moet je op je knieën om je te vernederen om opnieuw gevuld te worden met de Geest van de kennis en de vreze des Heeren.

Velen haten de tucht. Vinden vermaning religieus fanatisme of overheersing. Maar we kunnen niet vurig genoeg zijn. We verdedigen vaak ons recht om onze tijd in te delen zoals we dat zelf willen. Maar die tijd is Gods eigendom. God heeft ons veel gegeven waarvan Hij wil dat we genieten, zoals familie of vrienden, de natuur, ontspanning, eten, drinken.

Maar we moeten goede rentmeesters zijn van de tijd die we hebben gekregen. We staan straks voor de rechterstoel van Christus. En Hij, het verterende vuur zal ook al onze dode werken verbranden. Daarom moeten we onze zaligheid uitwerken met vrezen en beven! (Filippenzen 2:12) En dat heeft niks te maken met religie, en is ook niet zwaar. Wel ernstig en scherp.

Jezus zegt: Mijn last is licht en Mijn juk is zacht. En Johannes zegt van Hem: Zijn geboden zijn niet zwaar. Laten we ons vernederen en Hem vragen om Zijn Geest die ons gerechtigheid doet liefhebben en ons de goddeloosheid doet haten.

Er kan over dit onderwerp nog zo oneindig veel meer worden gezegd. Maar ik wil voor nu afsluiten met de woorden van Judas:

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Judas vers 24-25

Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling.

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.