Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.

Nehemia 8:11b HSV (De bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.)

Ezra en de levieten onderwezen het volk zo’n 6 uur lang uit het Woord van God, de wet. ( laat je dus niet ontmoedigen door de lengte van deze blog ) Zij lazen niet alleen voor uit de wet, maar gaven ook uitleg over de betekenis ervan. Schriftverklarende prediking noemen we dat tegenwoordig. In vers 13 lezen we dat het volk grote vreugde bedreef want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend gemaakt had. Vreugde door inzicht in Gods Woord.

Door de Bijbel heen zien we dat vreugde een heel belangrijk thema is en dat God wil dat we Hem in vreugde dienen. In de brief van Paulus aan de Romeinen lezen we:

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.

Romeinen 14:17-18

God dienen in gerechtigheid, vrede maar ook in blijdschap. Je verheugen in de Heere, zoals Paulus in de Filippenzenbrief schrijft:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Filippenzen 4:4

En in Deuteronomium lezen we:

Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt.

Deuteronomium 28:47-48

Ik zal je meenemen in een aantal Bijbelse principes over vreugde.

“Vreugde komt alleen van God”

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

Psalm 4:7-9

De vraag ‘Wie zal ons het goede doen zien’ is nog steeds actueel. Een andere vraag is echter: Wat is het goede? Kunnen we dat voor onszelf beslissen? Is dat subjectief? Jagen we datgene na wat ons een goed gevoel geeft? Wellicht. Daarom zijn er ook zoveel trainingen en therapieën die ons ‘helpen’ onszelf te ontdekken en maximaal gebruik te maken van onze talenten. Of om omgevingsfactoren en kansen maximaal te benutten om zo voor onszelf een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken.

Echter: God alleen is goed. En de antwoorden op de diepste levensvragen over betekenis en bestemming en vervulling liggen in God verborgen. Hij is degene die ons veilig doet wonen. Wonen in onze bestemming. En zijn nabijheid – het licht van Zijn aangezicht – geeft ons een vreugde die veel dieper is dan vreugde door overvloed van het leven. Het veilig wonen in onze bestemming geldt niet alleen voor het leven maar ook door de dood heen. Denk maar eens aan de woorden van David:

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Psalm 16:8-11

Deze Psalm gaat over de Heere Jezus. Petrus haalt deze woorden aan als hij vertelt over de opstanding en het feit dat de Heere Jezus geen ontbinding heeft gezien. Door de opstandingskracht is de dood ook voor ons teniet gedaan en is de onvergankelijkheid van (het leven van) de Heere Jezus ons deel geworden. De dood heeft over ons geen macht meer. God doet ons veilig wonen, zelfs door de dood heen. Dat is oneindig veel meer dan bediening, gezondheid, voedsel, deksel en kleding, of wat we hier op aarde ook zullen hebben.

“Christus is de Bron en het Voorwerp van ware vreugde”

Allereerst: God de Vader vindt Zijn vreugde in de Heere Jezus:

En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheus 3:17

Maar ware vreugde is ook weggelegd voor hen die door het Evangelie in Christus gaan geloven:

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.

Lukas 2:10-11

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Johannes 15:11

De Heere Jezus is de Bron van alle vreugde en is ook het Voorwerp van alle vreugde. Paulus achtte alles schade en drek om ‘de uitnemendheid der kennis van Christus’. In de blijdschap van Christus wordt onze blijdschap volkomen. Zijn vreugde mag door genade de onze zijn.

“Vreugde is werkzaam door Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest”

In Nehemia 8:11 zien we dat het volk grote vreugde bedreef op basis van inzicht in het Woord van God.  Het is een bovennatuurlijke vreugde die uitgewerkt wordt in het hart van de gelovige door de Heilige Geest (Galaten 5:22, Romeinen 14:7).  Jeremia heeft dit in het diepst van zijn strijd ervaren. Hij wilde niet meer spreken voor God omdat de strijd hem te hevig werd. Maar toen werd het in zijn binnenste als een vuur en kon hij zich niet meer inhouden. In zijn worsteling zegt hij het volgende:

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten.

Jeremia 15:16

Gehoorzaamheid aan Gods Woord brengt vreugde in ons leven. Wanneer er totale toewijding is, is er volmaakte vreugde. Dan kunnen we met ons hele hart samen met David Psalm 119 uitroepen naar God. De openbaring van het Woord van God is altijd gekoppeld aan deze bovennatuurlijke vreugde:

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Johannes 15:10-11

Het onderwijs van de apostelen stond ook in het teken hiervan:

En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.

1 Johannes 1:4

“Vreugde is sterk in de verdrukking en bouwt op de hoop der heerlijkheid”

Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.

1 Thessalonicenzen 1:6-7

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

2 Korinthe 12:9-10

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Jakobus 1:2

Het is de apostel Paulus die gevangen zat, pijn en verdrukking te verduren had. Zijn rug was kapot geslagen en zijn voeten zaten in de boeien. Toch zong hij lofliederen. Hij zei niet alleen: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft.” Hij had ook een behagen in alle lijden dat hem om Christus wil overkwam. Hij klaagde niet over het verraad van de Joden of de wreedheid van de Romeinen. Hij was geen gevangene van haat, teleurstelling, bitterheid of omstandigheden. Hij was de gevangene in de Heere. (Efeze 4).

Naast het lijden voor God kennen we ook lijden door dingen die ons overkomen in het leven. We leven in een tijd waarin veel mensen depressief zijn of een burn-out hebben. Mijn hart gaat uit naar deze mensen. Depressie heeft in mijn leven ook eens een verwoestende werking gehad. De zorgen van het leven verstikken dan het zaad van het Woord van God.

We kunnen van de psalmist in Psalm 42 iets bijzonders leren. Hij gaat door een diep dal. Er zijn aanvechtingen en de pijn en het verdriet zijn er onophoudelijk (dag en nacht). Toch meet hij zijn miserabele toestand niet af aan zijn omstandigheden. Hoewel hij zegt bespot te worden meet hij zijn geestelijke gezondheid af aan zijn aanbiddingsleven en zijn vreugde in God! Hoe vaak meten wij waar we staan af aan werk, relaties, geld, gezondheid, ons gevoel, vergelijking van nu met ons verleden, etc? De psalmist echter omschrijft de toestand waarin hij opging in het feestgedruis naar Gods huis en het delen van die vreugde in de Heere met zijn volk! Dat is de graadmeter! Het ergste dat hem kon overkomen is dat zijn vreugde in de Heere zou wegkwijnen. Daarom zegt hij ook:

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Psalm 42:6 (vergelijk vs 12)

‘Beter worden’ betekent hier niet alleen zichzelf beter voelen of weer in rustiger vaarwater terecht komen. Beter worden betekent hier opgaan in de vreugde des Heeren temidden van Gods volk! Het ware geluk in het ervaren van vrij te zijn van banden, of zoals de psalmist het noemt: ‘de verlossing van mijn aangezicht’ ligt in de nabijheid van God, het ontmoeten van Zijn aangezicht. Meten wij ons geluk af aan de mate van de vreugde in Christus? Ik wil je bemoedigen om je leven langs deze lat te leggen om te bepalen waar je staat. Niet je bediening, je geestelijke carrière of je persoonlijke relaties maar God Zelf is wat over blijft.

Hierin ligt echter nog iets verborgen, namelijk de hoop op de heerlijkheid. Paulus zegt tegen de gelovigen in Filippi: Ik ben ervan verzekerd dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dit ook zal voleindigen tot op de dag van Christus. God heeft geen half afgemaakte projecten. Gods werk is volmaaktheid op volmaaktheid. Elke scheppingsdag werd afgesloten met dezelfde conclusie: God zag dat het goed was. Zo kijkt Hij ook naar Zijn kinderen. Misschien juist in ons diepste lijden is het zo nodig dat we die stem in ons hart horen: En God zag dat het goed was. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die we verwachten. Ons sterfelijk lichaam zal verdwijnen en we zullen een nieuw lichaam ontvangen en zijn als Christus.

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Filippenzen 3:21

Ik sluit af met de bemoedigende woorden van de profeet Habakuk:

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:17-19

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.