Bezigheden

Het barst van de initiatieven om verveling tegen te gaan tijdens de lockdown. Thuis sporten, online opleidingen, extra entertainment, noem maar op. Voor een groot aantal mensen is het ook weer dé gelegenheid bij uitstek om alle losse eindjes aan elkaar te knopen en een eindtijdpuzzeltje te leggen. Het eindresultaat van de meeste puzzels levert echter zelden een prachtig Beeld op van Christus.

Afgelopen week zag ik een raadsel met een rekensom. Nee, niet iets met 6-6-6 ;) Ik kwam steeds weer op een verkeerde berekening uit. Het duurde even voordat het bekende kwartje viel. Alle informatie is er, en toch mis je het. Zoiets kan stof tot nadenken geven. Door de geschiedenis van Gods volk te bestuderen leren we dat, hoewel we misschien alle feiten en omstandigheden kunnen verklaren, we totaal blind kunnen zijn voor wat er werkelijk aan de hand is. Waardoor we geen deel hebben aan Gods openbaringen. Zoals bijvoorbeeld de leiders van Israël die door en door bekend waren met wat de profeten hadden gezegd. Zij wisten Herodes precies te vertellen waar de Messias geboren zou worden. Ze kenden tijd en gelegenheid. Ze wisten de feiten, maar misten het inzicht. De magiërs, of wijzen uit het oosten hadden meer inzicht dan zij die werden geacht het volk te onderwijzen en Gods volk te leiden!

We krijgen geen inzicht door inspanning op welke wijze dan ook maar door openbaring van God. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 2: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest.’

Kennis en inzicht. Geschiedenislessen met Daniël

Een van de vele voorbeelden uit de bijbel van mensen die inzicht hadden in Gods openbaringen was Daniël. Daniël was ook bezig met de gebeurtenissen van zijn tijd toen hij en zijn volk in ballingschap waren. De omstandigheden waren toen heel anders dan nu. Maar los van de omstandigheden kunnen we waardevolle lessen leren van de houding van Daniël. Niet omdat Daniël van zichzelf geweldig was, maar om wat God in hem heeft uitgewerkt.

Ten eerste:

Daniël was een opmerkzaam man, hij onderzocht nauwlettend Gods Woord en wandelde in Zijn wegen, een eigenschap die voor God zeer waardevol is:

Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.

1 Samuel 15:22

Daniël wist van de vervulling van 70 jaren ballingschap zoals God door de profeet Jeremia had gesproken. Hij wachtte niet af tot God iets ging doen. Hij vernederde zich voor God. Maakte zich één met zijn volk in een houding van bekering. God zond Gabriël en deze vertelde Daniël dat hij een zeer gewenst man was in de hemel. Daniël kreeg inzicht en openbaringen. En zijn hart was gericht op God. Wijsheid begint met het vrezen van God!

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin Zijn lof houdt voor eeuwig stand. taw

Psalm 119:10

Ten tweede:

De manier waarop we naar geschiedenis en de gebeurtenissen om ons heen kijken. Je kunt je bijvoorbeeld opstellen als slachtoffer. Of als toeschouwer. Als een expert. Daniël stelde zich niet op als slachtoffer door bijvoorbeeld te zeggen dat hij in ballingschap zat door de schuld van een ander, zoals velen van zijn volk dat wel deden (Jeremia 31:29-30).

Ook niet als toeschouwer. Zo van: Ha! Nu gaan we terug naar Israël en God zal Babel straffen (Jeremia 25:12). Hij was niet op zoek naar interessante feiten, handige principes, inspiratie voor een goede preek of eindtijd-theorie.

Ook niet als expert. Hij leunde niet op zijn verstand. Daniël stelde zich op als verantwoordelijke, ja, zelfs als dader! Alsof hij persoonlijk, in z’n eentje verantwoordelijk was voor de ballingschap en dit wilde herstellen, koste wat kost. Hij bad niet in de eerste plaats voor zichzelf of het volk maar voor God Zelf:

Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.

Daniël 9:19

Daniël had een diepe innerlijke pijn over het feit dat Gods Naam over het volk was uitgeroepen en dat die Naam, het Wezen van God, niet tot z’n recht kwam. Hij wenste vurig dat hij samen met zijn volk Gods heerlijkheid (opnieuw) kon weerspiegelen. Hij was een goede rentmeester van Gods heilsplan. God vertrouwde hem veel toe. Het is en blijft genade. God zoekt echter naar mensen van wie het hart erop gericht is om op de bres te gaan staan voor Zijn volk (zie o.a Ezechiel 22:30).

Eindtijd. Uitzien naar de komst van Christus

Niet alleen inzicht in tijd en gelegenheid is belangrijk. Ook de wijze waarop we onze tijd invullen voor de rest van ons leven ter voorbereiding op de komst van Christus staat centraal. De bijbel geeft ons een heel mooi voorbeeld over het voorbereiden op de komst van Christus in het leven van David. David is een voorafschaduwing, een type van Christus. Hij was de man naar Gods hart. De gezalfde koning. Vanaf het moment dat hij werd gezalfd greep de Geest van God hem aan. (1 Samuel 16:13)

Nadat hij werd gezalfd tot koning duurde het nog jaren voordat hij de troon zou bestijgen. Hij heeft in de verdrukking geleefd, werd vervolgd en heeft vaak de wanhoop en de dood in de ogen gekeken. Hij woonde zelfs tijdelijk bij de Filistijnen, in vijandelijk gebied.

Na de dood van Saul werd David koning en kwam het volk naar hem toe:

Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder, toen Saul koning over ons was, was ú het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de HEERE tegen u gezegd: Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israël.

2 Samuel 5:1-2

Velen waren toeschouwers, wachtten af tot David koning zou worden en dienden Saul zolang hij koning was. Is dat tegenwoordig anders, beter? Je kunt uitzien naar de komst van Christus, Hem als Koning erkennen, maar in de tussentijd zo goed en zo kwaad als het gaat leven onder de heerschappij van ‘Saul’, oftewel de god van deze eeuw. Het ‘beste ervan maken’ totdat Christus zal regeren.

Familie van David en een deel van het volk voegde zich echter bij hem in de tijd van de verdrukking (1 Samuel 22:1-2). Met gevaar voor eigen leven, en met vallen en opstaan waren ze hem trouw. Ze deelden hun eten. Streden samen met hem, of braken met gevaar voor eigen leven door vijandelijke linies heen om water te halen voor David toen hij dorst had (2 Samuel 23). Wie voor David koos liep grote kans om te sterven. Zoals de priesters van Nob, die werden afgeslacht door Doëg de Edomiet.

Ondanks alle gevaren was die herdersjongen met de koninklijke zalving voor hen een geschenk uit de hemel. Al hun heldendaden, hoe groot ook, vervaagden als de Geest van God vaardig werd over David. Als de stem van God doorklonk in die diepe wijsheden en psalmen. Als David voorop ging in de strijd. En als David – hun koning – over zijn Koning sprak, alsof God Zelf verscheen en Zijn aanwezigheid heel tastbaar werd:

Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Psalm 45:2&8

David was een zondig mens. Maar God heeft Zijn Naam verheerlijkt in het leven van David op een manier die ongekend is. God heeft door Zijn Geest in David iets tastbaar gemaakt wat later in Christus ten volle zou worden geopenbaard. Hoewel men in die tijd nog niet het volle licht had hebben zij iets gezien van Davids Koning.

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

Hebreeën 11:13

Voor velen de moeite waard om hun leven in de waagschaal te leggen en zich één te maken met David.

Toen kwam de Geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei: Wij zijn de uwe, David, ja, met u zijn wij, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helper, want uw God helpt u.

1 Kronieken 12:18

Het is bewonderenswaardig wat de ‘helden van David’ hebben gedaan. Maar hun liefde voor David was veruit het belangrijkst. Zij hadden Gods koning en zijn Koning lief, een contrast met een merendeel van het volk Israël:

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.

1 Samuel 8:7-8

Vanaf dat de Israëlieten door God uitgeleid werden uit Egypte hebben zij Hem veel aangedaan. Liever luilekkerland dan het beloofde land. Liever in slavernij onder farao. Zolang er maar ‘shoarma met knoflook’ is. Of goede, gratis vis.

Wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.

Numeri 11:4b-5

Wij zijn van nature geen haar beter. Als we met de Daniël-houding naar deze geschiedenissen kijken, dan kijken we niet neer op onze voorvaderen of de mensen waarmee we nu leven. Maar hebben we veeleer berouw wanneer God niet aan Zijn eer komt, mede door onze schuld, en dat Hij zoveel met ons te delen heeft dat we daardoor vaak missen. Niet alleen dat, God wil namelijk ook dat onze blijdschap volkomen is (Johannes 15:11).

Een eindtijd(complot)theorie in elkaar zetten is vrij eenvoudig. Echter, Christus is op de hoogte van al onze theorieën en Hij is totaal niet onder de indruk. Maar Hij kent, koestert en bewaart hen die bij Hem zijn in de verdrukking, tijdens de heerschappij van de god van deze eeuw. Zij die zichzelf niet kunnen redden. En Hij zal straks hun namen belijden voor Zijn Vader en de engelen (Mattheüs 10:32, Lukas 12:8). Net zoals David dat deed toen hij koning werd, met degenen die hem trouw waren in de verdrukking. Wat een genade!

Niet de held uithangen, of de expert, maar leven uit genade in Zijn nabijheid en een goede rentmeester zijn van Gods heilsplan. Wat jij?

Zegen!

Alle bijbelteksten uit deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.