Voorzieningen

In tijden als deze met het coronavirus komt zo ongeveer alles onder druk te staan in onze maatschappij. Scholen gaan dicht en tal van bedrijven en instellingen sluiten hun deuren. Ook het sociale leven raakt in veel gevallen danig ontwricht. Veel van de dagelijkse gesprekken gaan over corona en de gevolgen. Hoe kan het ook anders. Ongeveer iedereen moet zijn of haar dagelijkse leven aanpassen. Is het niet voor jezelf, dan wel voor de kinderen. Of om anderen bij te staan.

Voor veel mensen is dit erg lastig, maar niet meer dan dat. Maar er zijn ook mensen voor wie heel veel op het spel staat. Bijvoorbeeld omdat zij een dierbare verliezen. Of omdat ze hun baan kwijtraken of geen omzet meer genereren met hun bedrijf. En niet alleen in Nederland, maar bijna de hele wereld is hierdoor geraakt.

We hebben als maatschappij behoefte aan veel voorzieningen die we normaal gesproken vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Zorg, voedsel, hygiëne, levensmiddelen, noem maar op. De druk op deze voorzieningen is groot. Reserves en (sociale) verzekeringen worden aangesproken. En ondanks dat we het in Nederland in veel opzichten niet slecht hebben in vergelijking met veel andere landen, is de klap bijzonder groot. Fundamentele voorzieningen zijn niet zomaar vanzelfsprekend. Waar vallen we op terug? Niet alleen praktisch, maar ook mentaal. Niet alleen de lichamelijke basisbehoeften. Maar ook toekomstperspectief.

Mijn God, Mijn God…

Toen de Bron van alle leven aan het kruis van Golgotha hing, had Hij niets om op terug te vallen. Hij stond er alleen voor. Wie kon Zijn werk overnemen? Wie kon Zijn last verlichten toen Hij worstelde met de zonde? Wie heeft Hem verzorgd toen Hij werd verbrijzeld? Toen Hij ziek was van onze zonde? Het virus dat al sinds Eden zoveel mensen heeft geïnfecteerd. En niet zelden met eeuwige consequenties.

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.

Jesaja 53:10

Hij was zo alleen als een mens zou kunnen zijn. Zo alleen als nooit een ander mens is geweest of zal zijn op deze wereld. Geen verzekering die Zijn risico kon dekken. Geen verlichting van lasten. Geen voedselbank voor het Brood des Levens. Zelfs zij die Hem liefhadden vielen weg. Hoe goed bedoeld ook: Wie kon Hem bijstaan toen zelfs God Hem verlaten had? Wie had HET medicijn voor de ‘zieke’ van Jesaja 53:10?

Anders dan wij, kon Hij Zichzelf uit deze situatie bevrijden. 12 legioenen engelen verzamelen om Hem bij te staan was geen enkel probleem. Sterker nog, zoals weleens is gezegd, als Hij het hout en de spijkers niet bijeen had gehouden, hadden ze Hem niet kunnen dragen. Maar Hij heeft het gedragen. Omdat Hij is Wie Hij is.

Denk eens aan Abraham. Hij hoefde zijn zoon Izaäk niet te offeren. God haat mensenoffers. Hij voorzag in een dier. En Abraham noemde die plaats daarom: De Heere zal voorzien. Hiermee wordt niet alleen gezegd dat God zal zorgen. Nee, dit gaat over Wie God is. Hij kan niet eens anders dan voorzien. Hij is de Voorzienigheid Zelf. Daarom verlangt Hij ook geen mensenoffers. Maar heeft Hij Zichzelf opgeofferd in de Mens Christus Jezus.

Vele eeuwen na Abraham voorzag God namelijk op de berg Golgotha opnieuw in een offer. Een volmaakt Lam. Christus, die God Zelf is, werd verbrijzeld. En juist daar, toen Hij van God verlaten werd viel Hij nergens op terug. Leunde op niets. Integendeel. Juist hier was Hij de Voorzienigheid Zelf. Stromen van levend water, Bron van eeuwig leven. Onuitputtelijk. Gaf Zijn bloed voor jou en mij. Kocht ons daarmee voor eeuwig. Voor eeuwig Zijn eigendom. We zijn Zijn leven geworden. Voor eeuwig de Zijne. En Hij voor eeuwig de onze.

Orde in de chaos

Vooropgesteld: Ik acht het uiteraard noodzakelijk dat christenen bidden en vind het erg fijn en bemoedigend als ze dat ook daadwerkelijk doen en sterk in hun geloof staan. En met allerlei oplossingen komen om praktische invulling te geven aan de naastenliefde. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig. We hebben echt niets aan de gebruikelijke complottheorieën en ‘gristelijke’ oplossingen. Doe vooral wat je moet doen, neem je verantwoordelijkheid naar jezelf en anderen en volg de regels van de overheid zo zorgvuldig mogelijk op. Wees niet tot aanstoot en help waar je kunt.

God kan alles. Zijn almacht is onbeperkt en Hij is soeverein over alle dingen. Dat zit dus goed. Maar hoe is ons aanbiddingsleven? Kan die de coronatest doorstaan? Nee, ik snap dat je bid. Maar aanbid je nog? Is je vreugde in God er nog? Is er nog diepe dankbaarheid? Kun je nog ontroerd raken door de goedheid van God? Bidden is 1. Aanbidden is 2. Ik heb het  in een ander verband al eerder genoemd: De psalmist in psalm 42 meet zijn geestelijke toestand af aan zijn aanbiddingsleven en niet aan de omstandigheden. Ons ten voorbeeld. Hoe moeilijk het soms ook is.

Dat is ook de reden waarom ik niet hou van eindeloze discussies omtrent theorieën over straf van God of bijvoorbeeld dat dit probleem ‘even weg gebeden’ kan worden met de juiste hoeveelheid geloof. Al was het allemaal waar, dan nog gaat het erom dat God aan Zijn eer komt. En dat wij Hem liefhebben en het Lam volgen waar Hij ook gaat. Gehoorzaamheid is beter dan offers brengen. Opmerkzaamheid is beter dan het vet van de rammen (1 Samuel 15). Nogmaals: Blijf bidden alsof je leven en de hele wereld ervan af hangt. Serieus. Maar doe het in de gezindheid van Christus!

Naast bidden tegen corona en voor andere mensen mogen we namelijk niet vergeten God lief te hebben. Hem te koesteren. Onze liefde voor Hem uiten. Door naast alle ellende ook stil te staan bij de ‘zieke’ uit Jesaja 53. En niet door Hem alleen maar te vragen problemen op te lossen. Maar ook om liefde te geven. Is die liefde in jouw hart?

We mogen namelijk niet vergeten dat gehoorzaamheid aan God en liefde voor God minstens zo belangrijk zijn als bidden dat we van deze ellende worden verlost. En dat in liefde en gehoorzaamheid een diepe vrede schuilgaat. Voor jezelf en voor anderen. God weet echt wel wat Hij doet. En ook wel wat Hij vooral niet doet. En wat wij ook (menen te moeten) doen, God liefhebben met geheel je hart, ziel en verstand is nog steeds gebod nr 1. En onze naaste liefhebben als onszelf is daaraan gelijk. “Wat u aan de minste hebt gedaan, dat hebt u aan Mij gedaan.” Deze woorden van Jezus hebben nog steeds kracht. Ook dat is stilstaan bij de ‘zieke’ van Jesaja 53.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Psalm 91:14-15

Laten we vooral niet vergeten stil te staan in het oog van de storm. Waar het compleet stil is temidden van het geraas om ons heen. Als in het oog van een orkaan. Of beter gezegd: In de schaduw van de Almachtige. Om niet alleen te ‘halen’ maar ook onze dankbaarheid te uiten. Doordat Hij gaf kunnen wij geven.

Toekomstperspectief

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;
want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheus 6:19-21

Nee, dit is geen kritiek op de hamsteraars. Absoluut niet zelfs. Hoe stom ik het ook vind, dat hamsteren, we hebben allemaal een zondige natuur dus laten we vooral niet te hoog van de toren blazen. Als wij in de verdrukking komen, zondigen we allemaal. Niet alleen als we in de verdrukking komen overigens ;)

Nee, dit is een bemoediging. We mogen uiteraard weten dat God voorziet, ook in dit leven. Dat beloofde Hij aan de discipelen. Wie zijn leven aan Hem geeft, zal dit worden vergolden en die zal gezegend worden.

Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

Lukas 18:29-30

Maar meer dan in dit leven hebben we in Hem eeuwig leven ontvangen. En dat kan niet worden besmet, verteerd of zelfs maar iets worden aangetast door enige vorm van verderf. Omdat Hij in Zijn verbrijzeling de Voorzienigheid was voor ons eeuwig welzijn.

Koningsdag kan niet doorgaan dit jaar. De koning van Nederland is niet bij machte iets te doen. Hij kan zelf ook ziek worden. Maar onze Koning is de Heelmeester. En Zijn dag gaat wel door. Daar zien we naar uit.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Psalm 91:1-4

Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling.

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.